Σάββατο 13/07/2024

Πράσινες δεξιότητες ΔΥΠΑ 2024: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κατάρτισης με 400 ευρώ

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ πράσινες δεξιότητες με εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ.

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις σήμερα 21 Ιουνίου 2024 είναι ανοιχτή και θα παραμένει ανοικτή έως τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΠΑ αποφάσισε λόγω της μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα απόκτησης και αναβάθμισης πράσινων δεξιοτήτων να διπλασιάσει τις θέσεις από 25.000 σε 50.000.

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής, εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Ο έλεγχος των βασικών προϋποθέσεων (π.χ. ανεργία, ηλικία, μη συμμετοχή σε άλλη κατάρτιση της ίδιας δράσης κ.λπ.) πραγματοποιείται αυτόματα από την ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr.

Στη συνέχεια, και αφού επιλέξουν οι ωφελούμενοι το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν, γίνεται έλεγχος και από τους παρόχους κατάρτισης πριν οι ωφελούμενοι ενταχθούν σε τμήμα.

Σημειώνεται ότι, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο μέσω των προσωπικών κωδικών taxisnet και όχι από τον πάροχο κατάρτισης.

Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση στο πρόγραμμα πράσινες δεξιότητες ΔΥΠΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στο παρόν έργο και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων, για κατάρτιση σε πράσινες δεξιότητες έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  2. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  3. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης όπως αυτή ορίζεται στη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 739/13.8.1980 (ΦΕΚ 184 Α): Περί υποχρεωτικής φοιτήσεως εις το Γυμνάσιον).

Πέρα από τα ανωτέρω, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πρέπει:
α. να μην έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU.
β. να μην παρακολουθούν ή να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.
γ. να μην παρακολουθούν και να μην παρακολουθήσουν κανένα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που επιδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που συμπίπτει χρονικά, εν όλω ή εν μέρει, με το πρόγραμμα κατάρτισης για το οποίο υποβάλλουν την παρούσα αίτηση.

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ωφελούμενων (παραδείγματος χάριν γνώση αγγλικής γλώσσας, εκπαιδευτικό επίπεδο κ.α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eggraphe-sto-metroo-opheloumenon-se-programmata-sunekhizomenes-epaggelmatikes-katartises-gia-anabathmise-prasinon-dexioteton

Τι επίδομα κατάρτισης θα λάβω; Πώς θα γίνει η πληρωμή;

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και απέκτησε την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες καταβάλλονται από τον πάροχο κατάρτισης.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις Πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της κατάρτισης ή μη συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης ο ωφελούμενος δεν λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται άπαξ ως εξής:

  • Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την επιτυχή συμμετοχή του ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης, ο ωφελούμενος λαμβάνει το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.
  • Σε περίπτωση συμμετοχής και αποτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης ο ωφελούμενος λαμβάνει το 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού, για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.
  • Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της κατάρτισης ή μη συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, ο ωφελούμενος δεν λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα.

Πότε θα λάβω το εκπαιδευτικό επίδομα;

Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι απαραίτητοι επιτόπιοι ηλεκτρονικοί, διοικητικοί έλεγχοι από τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ. και έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα ερωτηματολόγια αξιολόγησης από τους ωφελούμενους.

Σημειώνεται πως η πληρωμή των ωφελουμένων δε γίνεται αμέσως μετά την κατάρτιση και την πιστοποίηση. Απαιτείται πρώτα να έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι από πλευράς της ΔΥΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και όλων των άλλων αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

Διαβάστε περισσότερες Ερωτήσεις-Απαντήσεις (αρχείο pdf):

Τελευταία Νέα

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.

ΜΟΕ Ελλάδας – Τουρκίας: Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου στην Ελλάδα

Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου επισκέφθηκε την Ελλάδα. Ο Αρχηγός Στόλου...

ΕΒΕ 2024: Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)

Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές φαίνεται...

Μαγνησία: Στα 304 ΠΕΒ και 307 ΠΕΒ οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ

Οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ επισκέφθηκαν τα 304 ΠΕΒ...

Λέρος: Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού μεταφέρεται νερό στο νησί

Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού η υδροδότηση στη Λέρο η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.

ΜΟΕ Ελλάδας – Τουρκίας: Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου στην Ελλάδα

Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου επισκέφθηκε την Ελλάδα. Ο Αρχηγός Στόλου...

ΕΒΕ 2024: Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)

Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές φαίνεται...

Μαγνησία: Στα 304 ΠΕΒ και 307 ΠΕΒ οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ

Οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ επισκέφθηκαν τα 304 ΠΕΒ...

Λέρος: Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού μεταφέρεται νερό στο νησί

Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού η υδροδότηση στη Λέρο η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.