Παρασκευή 19/07/2024

ΕΥΠ: Νέος Οργανισμός λειτουργίας για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος Οργανισμός λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών – ΕΥΠ.

Ο νέος Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών – ΕΥΠ κυρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 17/2024 και η ισχύς του άρχισε από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 4 Απριλίου 2024 (ΦΕΚ 47/2024 τεύχος Α’).

Από την έναρξη ισχύος του καταργείται το ΠΔ 1/2017 “Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών” και κάθε αντίθετη προς αυτό διάταξη, εκτός από την παρ. 1 του άρθρου 48 του ΠΔ 126/2009 “Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών” [1. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κατατάσσονται αυτοδίκαια στους ενιαίους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3260/2004 (Α’ 151)]

Οι κύριοι πυλώνες της νέας δομής μπορούν να συνοψιστούν στους εξής:

Ενίσχυση Επιχειρησιακών και Αναλυτικών Δυνατοτήτων

Κεντρικός πυλώνας της οργανωσιακής αναδιάρθρωσης είναι η αναβάθμιση της διαδικασίας συλλογής πρωτογενούς πληροφοριακού υλικού, η οποία αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» της Υπηρεσίας, που ως εκ της αποστολής της, δεν μπορεί παρά να έχει ως κύριο μέλημα την ανάδειξη της αξίας της πληροφορίας, αναφορικά με τις εξωτερικές αλλά και τις εσωτερικές απειλές που στρέφονται κατά της εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Ιδρύεται Διεύθυνση Επιχειρήσεων με κύριο ρόλο τη συλλογή, αξιοποίηση και την επεξεργασία πληροφοριών αποσκοπώντας στην αποτροπή απειλών κατά της εθνικής κυριαρχίας, στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, στην προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Παράλληλα, δημιουργείται ενιαία Διεύθυνση Ανάλυσης που θα εστιάσει στη διενέργεια εμπεριστατωμένης ανάλυσης πληροφοριών, χρησιμοποιώντας στοιχεία που προέρχονται από το ευρύ φάσμα υπηρεσιών της ΕΥΠ, καθώς και από συνεργαζόμενες Υπηρεσίες και συναρμόδιους φορείς, με σκοπό την παροχή κρίσιμων πληροφοριών και εκτιμήσεων στις αρμόδιες αρχές, για την καλύτερη αντιμετώπιση και την πρόληψη απειλών που στρέφονται κατά της εθνικής ασφάλειας.

Στοχεύοντας στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων της ΕΥΠ και στην αποφυγή του κατακερματισμού της πληροφορίας, προβλέπεται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δυο αυτών Διευθύνσεων ώστε να αποτελέσουν ακρογωνιαίο λίθο για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και της ασφάλειας της χώρας.

Παράλληλα, με τον κυβερνοχώρο να αποτελεί πεδίο έντονων απειλών, η ενίσχυση των Διευθύνσεων Κυβερνοχώρου και Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών της ΕΥΠ με ενσωμάτωση τεχνικών μέσων και προηγμένων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα συστήματα ανάλυσης δεδομένων, ενισχύει την αποτελεσματικότητα της ΕΥΠ στον αγώνα κατά των κυβερνοεπιθέσεων και της κυβερνοκατασκοπείας. Τέλος, για την καλύτερη διαδραστική αντιμετώπιση συγκεκριμένων απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας προβλέπεται και η σύσταση Επιχειρησιακών Κέντρων ορισμένου χρόνου και σκοπού.

Διοικητική Αναδιάρθρωση – Εκπαίδευση

Αναγνωρίζοντας την κρίσιμη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα, η ΕΥΠ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εκπαίδευση του προσωπικού της. Η ίδρυση της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας σηματοδοτεί μια πρωτοποριακή εξέλιξη στην εκπαιδευτική και εξελικτική διαδικασία του προσωπικού της ΕΥΠ, εγκαινιάζοντας μια νέα φιλοσοφία εκπαίδευσης που προσαρμόζεται στις πολυδιάστατες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Μια σημαντική καινοτομία του νέου Προεδρικού Διατάγματος είναι η σύσταση νέων Κλάδων προσωπικού της ΕΥΠ, κατά τα πρότυπα Υπηρεσιών Πληροφοριών του εξωτερικού. Ο Τομέας Πληροφοριών διακρίνεται στους εξής κλάδους:
α) Χειριστών Πληροφοριών (Intelligence Operator),
β) Επιτελών Επιχειρήσεων (Field Officer),
γ) Αναλυτών Πληροφοριών (Intelligence Analyst),
δ) Χειριστών Κυβερνοχώρου (Cyber Space Operator),
ε) Επιτελών Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity Officer),
στ) Αναλυτών Κυβερνοχώρου (Cyber Space Analyst),
ζ) Επιτελών Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Officer).

Στενά συνυφασμένες με τις ως άνω καινοτομίες είναι και η ριζική αλλαγή στη διαδικασία των προσλήψεων και στην εκπαίδευση – μετεκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού. Για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται διάταξη για υποχρεωτικό χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία, ο οποίος ορίζεται στα δέκα (10) έτη, και συνδέεται άμεσα η ανάκληση της εξουσιοδότησης ασφαλείας για τον χειρισμό πληροφοριών με τη δυνατότητα μετάταξης σε άλλες υπηρεσίες για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Για πρώτη φορά εισάγεται η διαδικασία φοίτησης του πολιτικού προσωπικού στην Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας της ΕΥΠ, όπου το πολιτικό προσωπικό υποβάλλεται σε υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Η θεωρητική εκπαίδευση διαρκεί έως οκτώ (8) μήνες αναλόγως της ειδικότητας. Οι δόκιμοι υπάλληλοι θα συμμετέχουν επίσης σε τελικές εξετάσεις μετά την ολοκλήρωση ενός διετούς κύκλου σπουδών και για τη μονιμοποίησή τους θα απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου. Αντίστοιχα, για πρώτη φορά προβλέπονται και ανάλογες διαδικασίες για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που αποσπάται στην ΕΥΠ.

Λογοδοσία και εξωστρέφεια

Σημαντικοί άξονες της οργανωσιακής αναδιάρθρωσης είναι η σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας.

Η καθιέρωση ενός μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου της Υπηρεσίας, μέσω της σύστασης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία θα έχει ως αρμοδιότητα τον εντοπισμό και τη διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς και παραβίασης της ακεραιότητας του προσωπικού και τον έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών ασφαλείας της Υπηρεσίας, θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διασφάλιση της νομιμότητας, ενισχύοντας τη λογοδοσία του προσωπικού της.

Μέσω της σύστασης του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας επιχειρείται να ενισχυθεί η εξωστρέφεια, πάντα στο μέτρο που επιτρέπεται για μια Υπηρεσία Πληροφοριών, και να οικοδομηθεί σχέση εμπιστοσύνης της Υπηρεσίας με την κοινωνία των πολιτών.

Σημαντικό ρόλο στην εξωστρέφεια της ΕΥΠ θα διαδραματίσει και η Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου και Ιστορικού Μουσείου, η οποία στοχεύει στην ανάδειξη του σημαντικό ρόλου της στην ιστορία για την ασφάλεια της χώρας. Με τη δημιουργία του Μουσείου η Υπηρεσία μεριμνά για τη διατήρηση της ιστορίας της, κάνοντάς την προσιτή και κατανοητή στο κοινό. Παράλληλα, η αξιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου, μέσω του αποχαρακτηρισμού εγγράφων, θα προσφέρει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις δράσεις της Υπηρεσίας.

Ακολουθεί το Προεδρικό διάταγμα με το νέο Οργανισμό της ΕΥΠ (αρχείο pdf):

Τελευταία Νέα

Κτηματολόγιο: Οι χάκερς δεν απόκτησαν πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε νέα ενημέρωση για...

ΣΜΥΝ: Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους στη Μεσόγειο για το 2024

Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ 2024) της ΣΜΥΝ στη Μεσόγειο.

Νίκος Δένδιας: Η ΑΣΔΥΣ είναι απαραίτητο τμήμα της Ατζέντας 2030 για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ικανοποιημένος από αυτά που είδε ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας...

ΚΥΣΕΑ: Το Πολεμικό Ναυτικό αποκτάει το UAS Camcopter S-100 για τις φρεγάτες FDI

Το μη επανδρωμένο ελικόπτερο Schiebel Camcopter S-100 θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό για τις φρεγάτες FDI.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Κτηματολόγιο: Οι χάκερς δεν απόκτησαν πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε νέα ενημέρωση για...

ΣΜΥΝ: Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους στη Μεσόγειο για το 2024

Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ 2024) της ΣΜΥΝ στη Μεσόγειο.

Νίκος Δένδιας: Η ΑΣΔΥΣ είναι απαραίτητο τμήμα της Ατζέντας 2030 για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ικανοποιημένος από αυτά που είδε ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας...

ΚΥΣΕΑ: Το Πολεμικό Ναυτικό αποκτάει το UAS Camcopter S-100 για τις φρεγάτες FDI

Το μη επανδρωμένο ελικόπτερο Schiebel Camcopter S-100 θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό για τις φρεγάτες FDI.