Κυριακή 14/07/2024

Υπουργοί Επικρατείας: Οι αρμοδιότητες που θα έχουν με απόφαση του Πρωθυπουργού

Τις αρμοδιότητες που θα έχουν οι Υπουργοί Επικρατείας αποφάσισε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με απόφαση του που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/Β/30 Ιουνίου 2023 αναθέτει στον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Εκπροσώπηση του Πρωθυπουργού στη Βουλή
  • Ρύθμιση οριζόντιων θεμάτων που αφορούν τις ανεξάρτητες αρχές
  • Εκπλήρωση οποιουδήποτε ειδικού έργου που του αναθέτει ο Πρωθυπουργός.

Στις παραπάνω αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθετικής πρωτοβουλίας
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς
ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η αποδοχή σχετικών γνωμοδοτήσεων και πρακτικών
στ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.

Στον Υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου του Νικολάου, ανατίθενται:

α) η αρμοδιότητα της υποστήριξης των ενεργειών και των δράσεων του Πρωθυπουργού που αποβλέπουν:
αα) στη διασφάλιση της ενότητας της Κυβέρνησης και της συνοχής του κυβερνητικού έργου, όπως ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η παρακολούθηση και ο συντονισμός μεταξύ των Υπουργείων, ιδιαίτερα σε ζητήματα συναρμοδιοτήτων τους,
αβ) στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού της Κυβέρνησης,
αγ) στην αντιμετώπιση πάσης φύσεως θεσμικών ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος και των σχέσεων μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής λειτουργίας, ιδίως δε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των θεσμών, της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων, καθώς και καλής νομοθέτησης,

β) η άσκηση των αρμοδιοτήτων:
βα) της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων του άρθρου 12 του π.δ. 98/2020 (Α’ 236),
ββ) της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού των άρθρων 23Α και 23Β του π.δ. 98/2020,
βγ) του Συντονιστικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4488/2017 (Α’ 137),

γ) η εποπτεία και η ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων επιτροπών, οργανισμών και φορέων που υπάγονται στον Πρωθυπουργό, εξαιρουμένης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, και

δ) ο συντονισμός των πρωτοβουλιών των συναρμόδιων Υπουργείων για τη διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού επενδυτικού περιβάλλοντος, ιδίως για την προσέλκυση εμβληματικών επενδύσεων εξαιρετικής σημασίας.

Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθετικής πρωτοβουλίας,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,
ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η αποδοχή σχετικών γνωμοδοτήσεων και πρακτικών,
στ) η εκπροσώπηση του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς και ο συντονισμός κυβερνητικών δράσεων σε σχέση με τη διεθνή εικόνα της χώρας και
ζ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του και των Ιδιαίτερων Γραφείων του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και του Ειδικού Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Ιδιαίτερων Γραφείων της παρούσας περίπτωσης.

Στον Υπουργό Επικρατείας Χρήστο-Γεώργιο Σκέρτσο του Βασιλείου, ανατίθενται:

α) Η επιχειρησιακή υποστήριξη του Πρωθυπουργού κατά τον εφαρμοσμένο προγραμματισμό των δημοσίων πολιτικών και την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου και των μεταρρυθμίσεων, ώστε να διασφαλίζονται η συνεκτικότητα και η αποτελεσματική εφαρμογή τους,
β) η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του άρθρου 16 του π.δ. 98/2020 (Α’ 236).

Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθετικής πρωτοβουλίας,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,
ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η αποδοχή σχετικών γνωμοδοτήσεων και πρακτικών,
στ) η εκπροσώπηση του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,
ζ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η μετάταξη και η απόσπαση των υπαλλήλων που στελεχώνουν τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και
η) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του και του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Ιδιαίτερων Γραφείων της παρούσας περίπτωσης.

Στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μπρατάκο του Άγγελου, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, ανατίθενται:

α) απευθείας οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, ήτοι:
αα) ο Τομέας Υποστήριξης του Πρωθυπουργού,
αβ) ο Τομέας Επιστημονικής Υποστήριξης του Πρωθυπουργού και
αγ) ο Τομέας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

β) η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης,
γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη και η λύση της υπαλληλικής σχέσης του προσωπικού των υπηρεσιών που υπάγονται στον Πρωθυπουργό
δ) η εποπτεία και η ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών,

ε) η εποπτεία και η ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων των κάτωθι νομικών προσώπων:
εα) Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ Α.Ε.),
εβ) Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε.).

Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής πρωτοβουλίας,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς
ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η αποδοχή σχετικών γνωμοδοτήσεων και πρακτικών,
στ) η εκπροσώπηση του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,
ζ) ο διορισμός των διοικήσεων των προβλεπόμενων στην περ. ε) της παρ. 1, νομικών προσώπων και
η) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του και του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερων Γραφείων της παρούσας περίπτωσης.

Στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Αθανάσιο Κοντογεώργη του Παναγιώτη, ανατίθεται η παροχή συνδρομής στον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου:

α) κατά την εποπτεία της σύνταξης του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής κατά την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
β) κατά την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου και των μεταρρυθμίσεων.

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Υφυπουργός δύναται να αξιοποιεί το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης του άρθρου 16 του π.δ. 98/2020 (Α’ 236).

Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, εξαιρουμένης της νομοθετικής πρωτοβουλίας και β) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.

Τελευταία Νέα

Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ: Η Φρεγάτα ΨΑΡΑ ενεπλάκη με σμήνος UAVs

Η Φρεγάτα ΨΑΡΑ ενεπλάκη με σμήνος UAVs κατά την Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ στον Κόλπο του Άντεν.

ΣΜΥ: ΥΠΕΘΑ και Δήμος Τρικκαίων αντάλλαξαν εκτάσεις για να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της

ΥΠΕΘΑ και Δήμος Τρικκαίων αντάλλαξαν εκτάσεις για να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της η ΣΜΥ.

Ντόναλντ Τραμπ: Η Secret Service σκότωσε το δράστη που τον πυροβόλησε στην Πενσυλβάνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί μετά από πυροβολισμούς...

Ορκωμοσία ΣΜΥ 2024: Ορκίστηκαν 192 Μόνιμοι Λοχίες από την Ελλάδα και 36 από την Κύπρο

Ορκίστηκαν 228 Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2024 "Σχης (ΠΖ)...

Λάρισα: Δρόμος “πήρε” το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Αλεξάνδρας Λάτα

Η Λάρισα έδωσε το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Κλαούντια-Αλεξάνδρας Λάττα σε οδό της πόλης
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ: Η Φρεγάτα ΨΑΡΑ ενεπλάκη με σμήνος UAVs

Η Φρεγάτα ΨΑΡΑ ενεπλάκη με σμήνος UAVs κατά την Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ στον Κόλπο του Άντεν.

ΣΜΥ: ΥΠΕΘΑ και Δήμος Τρικκαίων αντάλλαξαν εκτάσεις για να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της

ΥΠΕΘΑ και Δήμος Τρικκαίων αντάλλαξαν εκτάσεις για να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της η ΣΜΥ.

Ντόναλντ Τραμπ: Η Secret Service σκότωσε το δράστη που τον πυροβόλησε στην Πενσυλβάνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί μετά από πυροβολισμούς...

Ορκωμοσία ΣΜΥ 2024: Ορκίστηκαν 192 Μόνιμοι Λοχίες από την Ελλάδα και 36 από την Κύπρο

Ορκίστηκαν 228 Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2024 "Σχης (ΠΖ)...

Λάρισα: Δρόμος “πήρε” το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Αλεξάνδρας Λάτα

Η Λάρισα έδωσε το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Κλαούντια-Αλεξάνδρας Λάττα σε οδό της πόλης