Πέμπτη 18/07/2024

ΥΠΕΘΑ: Οι πιστώσεις που δόθηκαν στο 401 ΓΣΝΑ για διαγνωστικά τεστ SARS-CoV-2

Οι πιστώσεις που δόθηκαν στο 401 ΓΣΝΑ για διαγνωστικά τεστ SARS-CoV-2, από τον Απρίλιο 2020 έως το Δεκέμβριο 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης απαντώντας σε Ερώτηση με θέμα “Υπερτιμολόγηση των τεστ για την ανίχνευση του covid στο 401 ΓΣΝΑ”, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου του ΥΠΕΘΑ, αναφέρθηκε στις συμβάσεις προμηθειών διαγνωστικών τεστ ανίχνευσης για το 401 ΓΣΝΑ, σημειώνοντας ότι “η ανάγκη διενέργειας ελέγχων φορέων του κορονοϊού COVID-19 έχει παραταθεί με τον ν. 5102/2024 (Α’ 55) μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024”. Ο ΥΦΕΘΑ απαρίθμησε 31 διαθέσεις πιστώσεων που αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι πιστώσεις για την:

 • προμήθεια τεστ μοριακού ελέγχου “με τους εξής ΑΔΑ: Ψ1ΓΔ6-ΧΕΛ (σσ διπλοεγγραφή 2), 6ΗΟ36- ΡΓΜ, 6ΩΚΟ6-ΣΓ8 (σσ διπλοεγγραφή 3), ΩΝΠΞ6-ΒΟ6 (σσ διπλοεγγραφή 4), 6ΜΧ16-ΗΧΩ, ΨΥΖΙ6-5ΩΣ (σσ διπλοεγγραφή 1), ΩΥΔΘ6-42Ξ, ΨΥΖΙ6-5ΩΣ (σσ διπλοεγγραφή 1), 6ΖΨΩ6-ΩΞΥ, Ω5Ζ66-7ΕΒ, 6Γ766-ΛΞ7, Ω12Ψ6-ΝΚΤ, 6ΔΙΕ6-5ΒΜ (σσ διπλοεγγραφή 5), ΨΒ556- 3ΟΥ, Ψ21Η6-Χ7Α, 91Ω76-ΛΔΕ, 6Μ046-ΙΓΛ και ΨΤΖΘ6-ΜΗ3″.
 • προμήθεια τεστ γρήγορης ανίχνευσης “με τους εξής ΑΔΑ: Ψ1ΓΔ6-ΧΕΛ (σσ διπλοεγγραφή 2), 6ΩΚΟ6-ΣΓ8 (σσ διπλοεγγραφή 3), ΩΝΠΞ6-ΒΟ6 (σσ διπλοεγγραφή 4), Ψ0ΙΗ6-ΥΙ7, ΨΥΖΙ6-5ΩΣ (σσ διπλοεγγραφή 1), Ω0Ε26-ΣΙΞ, ΨΦΘ86-4Υ6, ΨΘ7Α6-Ε0Η, 9ΒΛΜ6-ΣΛΤ, 6ΔΙΕ6-5ΒΜ (σσ διπλοεγγραφή 5), 92Δ76-ΡΦΒ, ΨΩΒΒ6-ΦΛ4 και 6ΞΛ96-53Θ”.

Από τις αναφερόμενες στο έγγραφο του ΥΠΕΘΑ 31 πιστώσεις, οι 4 είναι γραμμένες δύο φορές (διπλοεγραφές 2,3,4,5) και η 1 δύο φορές (διπλοεγγραφή 1). Για αυτό το λόγο οι μοναδικές πιστώσεις είναι 25 (31-4-2). Επίσης, υπάρχουν πιστώσεις οι οποίες δεν αφορούν αποκλειστικά διαγνωστικά τεστ ανίχνευσης. Τέλος, ο μεγαλύτερος αριθμός των πιστώσεων είναι σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων», που τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ για την κάλυψη αναγκών του.

“Ειδικά ως προς το είδος των τεστ που προμηθεύτηκε το νοσοκομείο, διευκρινίζεται ότι τα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού υψηλότερου κόστους διεξάγονται με την τεχνική του ανοσοφθορισμού, σχεδόν εφάμιλλη του μοριακού ελέγχου (PCR) ως προς την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Με την τεχνική αυτή ανιχνεύθηκαν στο 401 ΓΣΝΑ θετικοί στον κορονοϊό ασθενείς, οι οποίοι είχαν χαρακτηριστεί αρνητικοί σε τεστ που είχε διενεργηθεί σε φαρμακείο ή σε εργαστήριο εκτός νοσοκομείου. Όλοι δε οι εξετασθέντες, καθώς και τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους, έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας“, καταλήγει ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Η απάντηση του ΥΠΕΘΑ για τις πιστώσεις που δόθηκαν στο 401 ΓΣΝΑ για διαγνωστικά τεστ SARS-CoV-2.
Η απάντηση του ΥΠΕΘΑ για τις πιστώσεις που δόθηκαν στο 401 ΓΣΝΑ για διαγνωστικά τεστ SARS-CoV-2.

Αναλυτικά τα ποσά και οι αιτιολογίες έχουν όπως παρακάτω (η σειρά είναι χρονολογική και όχι όπως καταγράφονται στο έγγραφο του ΥΠΕΘΑ):

 1. 6ΗΟ36- ΡΓΜ (22 Απρ 2020): πίστωση ύψους διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (219.600,00 €) για Αγορές υγειονομικού υλικού [για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19)].
 2. Ψ1ΓΔ6-ΧΕΛ (24 Ιουλ 2020): πίστωση ύψους ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €) για Αγορές αντιδραστηρίων
 3. 6ΩΚΟ6-ΣΓ8 (3 Φεβ 2021): πίστωση ύψους εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €) για Αγορές αντιδραστηρίων
 4. 6ΜΧ16-ΗΧΩ (10 Αυγ 2021): πίστωση ποσού πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (59.520,00 €) σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων», που τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ για την κάλυψη αναγκών του (Προμήθεια αντιδραστηρίων και υλικών για τη μοριακή εξέταση και την ποιοτική ανίχνευση του SARS-CoV-2)
 5. Ψ0ΙΗ6-ΥΙ7 (10 Αυγ 2021): πίστωση ποσού πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι ευρώ (59.856,00 €) σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων», που τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ για την κάλυψη αναγκών του (Προμήθεια αντιδραστηρίων για τον ποιοτικό προσδιορισμό του αντιγόνου Covid-19 σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα)
 6. ΩΝΠΞ6-ΒΟ6 (19 Αυγ 2021): πίστωση ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) για Αγορές αντιδραστηρίων
 7. Ω0Ε26-ΣΙΞ (11 Νοε 2021): πίστωση ποσού εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (135.824,00 €) σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων», οι οποίοι τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ, για την κάλυψη αναγκών του (Προμήθεια αντιδραστηρίων για τον ποιοτικό προσδιορισμό του αντιγόνου Covid-19 σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα με την ταχεία δοκιμασία της υψηλής ευαισθησίας φθορισμού TRF-FIA).
 8. Ω12Ψ6-ΝΚΤ (11 Νοε 2021): πίστωση ποσού εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (135.360,00 €) σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων», οι οποίοι τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ, για την κάλυψη αναγκών του (Προμήθεια αντιδραστηρίων και υλικών για τη μοριακή εξέταση και την ποιοτική ανίχνευση του ιού SARS-CoV 2)
 9. 6Γ766-ΛΞ7 (16 Δεκ 2021): πίστωση ποσού εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (135.360,00 €) σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων», οι οποίοι τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ, για την κάλυψη αναγκών του (Προμήθεια αντιδραστηρίων και υλικών για μοριακή εξέταση και ποιοτική ανίχνευση του ιού SARS-CoV 2)
 10. 9ΒΛΜ6-ΣΛΤ (16 Δεκ 2021): πίστωση ποσού εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (135.824,00 €) σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων», οι οποίοι τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ, για την κάλυψη αναγκών του (Προμήθεια αντιδραστηρίων για τον ποιοτικό προσδιορισμό του αντιγόνου Covid-19 σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα με την ταχεία δοκιμασία της υψηλής ευαισθησίας φθορισμού TRF-FIA).
 11. ΨΥΖΙ6-5ΩΣ (16 Μαρ 2022): πίστωση ύψους εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000,00 €) για Αγορές αντιδραστηρίων , για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του 401 ΓΣΝΑ
 12. Ω5Ζ66-7ΕΒ (31 Μαϊ 2022): πίστωση ποσού εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (135.360,00 €) σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων», οι οποίοι τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ, για την κάλυψη αναγκών του (Προμήθεια αντιδραστηρίων και υλικών για μοριακή εξέταση και ποιοτική ανίχνευση του ιού SARS-CoV 2)
 13. ΨΘ7Α6-Ε0Η (31 Μαϊ 2022): πίστωση ποσού εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (135.824,00 €) σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων», οι οποίοι τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ, για την κάλυψη αναγκών του (Προμήθεια αντιδραστηρίων για τον ποιοτικό προσδιορισμό του αντιγόνου Covid-19 σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα με την ταχεία δοκιμασία της υψηλής ευαισθησίας φθορισμού TRF-FIA).
 14. ΨΦΘ86-4Υ6 (09 Αυγ 2022): πίστωση ποσού εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (135.824,00 €) σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων», οι οποίοι τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ, για την κάλυψη αναγκών του (Προμήθεια αντιδραστηρίων για τον ποιοτικό προσδιορισμό του αντιγόνου Covid-19 σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα με την ταχεία δοκιμασία της υψηλής ευαισθησίας φθορισμού TRF-FIA).
 15. 6ΖΨΩ6-ΩΞΥ (09 Αυγ 2022): πίστωση ποσού εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (135.360,00 €) σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων», οι οποίοι τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ, για την κάλυψη αναγκών του (Προμήθεια αντιδραστηρίων και υλικών για μοριακή εξέταση και ποιοτική ανίχνευση του ιού SARS-CoV 2).
 16. ΩΥΔΘ6-42Ξ (31 Οκτ 2022): πίστωση ύψους επτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (785.500,00 €)
 17. ΨΤΖΘ6-ΜΗ3 (10 Νοε 2022): πίστωση ποσού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (59.960,00 €), σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων», οι οποίοι τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ για την κάλυψη αναγκών του (Προμήθεια αντιδραστηρίων και υλικών για τον ποιοτικό προσδιορισμό αντιγόνου CoV-19, σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα).
 18. 6Μ046-ΙΓΛ (13 Δεκ 2022): πίστωση ποσού πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (59.520,00 €), σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων», οι οποίοι τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ για την κάλυψη αναγκών του (Προμήθεια αντιδραστηρίων και υλικών για τη μοριακή εξέταση και την ποιοτική ανίχνευση του ιού SARS-CoV 2).
 19. 91Ω76-ΛΔΕ (22 Δεκ 2022): πίστωση ποσού εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (135.360,00 €) σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων», οι οποίοι τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ, για την κάλυψη αναγκών του (Προμήθεια αντιδραστηρίων και υλικών για μοριακή εξέταση και ποιοτική ανίχνευση του ιού SARS-CoV 2)
 20. 6ΔΙΕ6-5ΒΜ (13 Φεβ 2023): πίστωση ύψους πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (558.000,00 €) για Αγορές αντιδραστηρίων (Προμήθεια αντιδραστηρίων για κάλυψη αναγκών του 401 ΓΣΝΑ)
 21. Ψ21Η6-Χ7Α (15 Μαϊ 2023): πίστωση ποσού εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ (134.323,00 €) σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων», οι οποίοι τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ, για την κάλυψη αναγκών του [Προμήθεια αντιδραστηρίων και υλικών για τη μοριακή εξέταση και την ποιοτική ανίχνευση του ιού SARS-CoV 2, συμπεριλαμβανομένου και του απαραίτητου συνοδού εξοπλισμού (μοριακοί αναλυτές)].
 22. ΨΩΒΒ6-ΦΛ4 (15 Μαϊ 2023): πίστωση ποσού εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (134.383,00 €) σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων», οι οποίοι τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ, για την κάλυψη αναγκών του [Προμήθεια αντιδραστηρίων και υλικών για τον ποιοτικό προσδιορισμό αντιγόνου CoV-19 σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, συμπεριλαμβανομένου και του απαραίτητου συνοδού εξοπλισμό (ανοσολογικοί αναλυτές)]
 23. ΨΒ556- 3ΟΥ (22 Αυγ 2023): πίστωση ποσού εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ (134.323,00 €) σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων», οι οποίοι τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ, για την κάλυψη αναγκών του [Προμήθεια αντιδραστηρίων και υλικών για τη μοριακή εξέταση και την ποιοτική ανίχνευση του ιού SARS-CoV 2, συμπεριλαμβανομένου και του απαραίτητου συνοδού εξοπλισμού (μοριακοί αναλυτές)].
 24. 92Δ76-ΡΦΒ (22 Αυγ 2023): πίστωση ποσού εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (134.383,00 €) σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων», οι οποίοι τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ, για την κάλυψη αναγκών του [Προμήθεια αντιδραστηρίων και υλικών για τον ποιοτικό προσδιορισμό αντιγόνου CoV-19 σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, συμπεριλαμβανομένου και του απαραίτητου συνοδού εξοπλισμό (ανοσολογικοί αναλυτές)].
 25. 6ΞΛ96-53Θ (20 Δεκ 2023): πίστωση ποσού εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (134.383,00 €) σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Νοσηλίων» που τηρούνται στο 401 ΓΣΝΑ, για την κάλυψη αναγκών του [Προμήθεια αντιδραστηρίων και υλικών για τον ποιοτικό προσδιορισμό του αντιγόνου CoV-19 σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, για την διάγνωση και διαφύλαξη της προστασίας του προσωπικού του 401 ΓΣΝΑ, συμπεριλαμβανομένου και απαραίτητου συνοδού εξοπλισμού (ανοσολογικοί αναλυτές)]

Αν “χάσαμε” κανέναν αριθμό είναι γιατί ζαλιστήκαμε από τα ποσά…

Τελευταία Νέα

Νίκος Δένδιας: Η ΑΣΔΥΣ είναι απαραίτητο τμήμα της Ατζέντας 2030 για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ικανοποιημένος από αυτά που είδε ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας...

ΚΥΣΕΑ: Το Πολεμικό Ναυτικό αποκτάει το UAS Camcopter S-100 για τις φρεγάτες FDI

Το μη επανδρωμένο ελικόπτερο Schiebel Camcopter S-100 θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό για τις φρεγάτες FDI.

Στρατός Ξηράς: Ολοκληρώθηκε το 15ο Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών

Ολοκληρώθηκε το 15ο Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών του Στρατού Ξηράς Την...

Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ: Η Φρεγάτα ΨΑΡΑ ενεπλάκη με σμήνος UAVs

Η Φρεγάτα ΨΑΡΑ ενεπλάκη με σμήνος UAVs κατά την Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ στον Κόλπο του Άντεν.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Νίκος Δένδιας: Η ΑΣΔΥΣ είναι απαραίτητο τμήμα της Ατζέντας 2030 για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ικανοποιημένος από αυτά που είδε ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας...

ΚΥΣΕΑ: Το Πολεμικό Ναυτικό αποκτάει το UAS Camcopter S-100 για τις φρεγάτες FDI

Το μη επανδρωμένο ελικόπτερο Schiebel Camcopter S-100 θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό για τις φρεγάτες FDI.

Στρατός Ξηράς: Ολοκληρώθηκε το 15ο Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών

Ολοκληρώθηκε το 15ο Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών του Στρατού Ξηράς Την...

Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ: Η Φρεγάτα ΨΑΡΑ ενεπλάκη με σμήνος UAVs

Η Φρεγάτα ΨΑΡΑ ενεπλάκη με σμήνος UAVs κατά την Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ στον Κόλπο του Άντεν.