Σάββατο 13/07/2024

ΥΠΕΘΑ: Οι αρμοδιότητες που έχουν οι Υφυπουργοί Χαρδαλιάς και Κεφαλογιάννης

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αρμοδιότητες που έχουν οι Υφυπουργοί του ΥΠΕΘΑ, Χαρδαλιάς και Κεφαλογιάννης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέθεσαν στους Υφυπουργούς του ΥΠΕΘΑ, Γιάννη Κεφαλογιάννη και Νίκο Χαρδαλιά τις αρμοδιότητες που θα έχουν.

Οι αρμοδιότητες το ΥΕΘΑ Κεφαλογιάννη

Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη του Αχιλλέα, αναθέτουμε:
α) τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων,
β) τον καθορισμό της υγειονομικής πολιτικής στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων για την υλοποίησή της, καθώς και για τα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
γ) την άσκηση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την κείμενη νομοθεσία αρμοδιοτήτων σχετικά με τις ποινικές και αστικές υποθέσεις του στρατιωτικού προσωπικού,
δ) τη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν στις αιτήσεις απονομής χάριτος και άρσης συνεπειών καταδίκης του ν.δ. 68/1968 (Α’ 301),
ε) την εισήγηση και εφαρμογή της νομοθεσίας που σχετίζεται με τα στρατολογικά θέματα και τη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν στα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,
στ) τον καθορισμό της πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν στη μέριμνα κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα, τη συγκρότηση και λειτουργία της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων, την παροχή κατευθύνσεων στους Αρχηγούς των Επιτελείων για την έκδοση διακλαδικών Γενικών Διαταγών, με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα αυτά και καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης των στελεχών στις κατηγορίες αυτές, τα ευεργετικά διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,
ζ) τη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν στο Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων και στη στρατιωτική δικαιοσύνη εν γένει,
η) την εφαρμογή της εκλογικής νομοθεσίας στις ένοπλες δυνάμεις,
θ) την εισήγηση και εφαρμογή της νομοθεσίας που σχετίζεται με τους ανάπηρους πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τα θύματα πολέμου, τους έφεδρους πολεμιστές και τους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης και τη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν στα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,
ι) τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των λοιπών Στρατιωτικών Σχολών, Κέντρων Εκπαίδευσης και Σχολείων που υπάγονται στα Γενικά Επιτελεία, καθώς επίσης και για τον διορισμό, την πρόσληψη, τις εν γένει υπηρεσιακές μεταβολές και όλα τα θέματα του κάθε κατηγορίας εκπαιδευτικού προσωπικού,
ια) τον καθορισμό της πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων σε θέματα εκπαίδευσης του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
ιβ) την εξειδίκευση της πολιτικής των Ενόπλων Δυνάμεων σε θέματα πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με την κυβερνητική πολιτική,
ιγ) την εξειδίκευση της πολιτικής των Ενόπλων Δυνάμεων σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την κυβερνητική πολιτική,
ιδ) την άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων ή την εποπτεία στους οργανισμούς, στα νομικά πρόσωπα και τις υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πλην της υποπερ. 15 της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 2292/1995 (Α’35),
ιε) την άσκηση οικονομικών αρμοδιοτήτων μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ στους τομείς αρμοδιότητάς του, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, εξαιρουμένων των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, και
ιστ) τον διορισμό, την πρόσληψη, την απόσπαση και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υφυπουργού, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες του Υφυπουργού περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,
ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, και
στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

Το σύνολο των αρμοδιοτήτων των άρθρων 1 και 2 μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, εκτός από αυτές των περ. γ), δ), στ), η), θ) και ιστ) του άρθρου 1 που ασκούνται αποκλειστικά από τον Υφυπουργό.

Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας:
α) η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και
γ) η επιλογή και ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων της περ. (ιδ) του άρθρου 1

Οι αρμοδιότητες το ΥΕΘΑ Χαρδαλιά

Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νικόλαο Χαρδαλιά του Γεωργίου, αναθέτουμε:
α) τη λήψη αποφάσεων για θέματα αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και την εισήγηση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της πολιτικής για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό αυτής,
β) τη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν στην έγκριση προγραμμάτων ερευνών ανάπτυξης και αμυντικής παραγωγής,
γ) τη λήψη αποφάσεων για την κατάσταση, την ιεραρχία και τις προαγωγές των κατωτέρων Αξιωματικών, των Ανθυπασπιστών και των Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών κάθε κατηγορίας, των Επαγγελματιών Οπλιτών, των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης, των Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας και των Ειδικών Εφέδρων Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων,
δ) τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση των μεταθέσεων και τοποθετήσεων του προσωπικού της περ. γ),
ε) τη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν στην εθνοφυλακή,
στ) την κατεύθυνση και τον συντονισμό των ενεργειών των λοιπών κρατικών οργανισμών και υπηρεσιών για τη συμβολή τους στην εθνική άμυνα και την παροχή των γενικών κατευθύνσεων σε συνεννόηση με τους συναρμόδιους Υπουργούς για την προπαρασκευή και επεξεργασία της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και την εκπροσώπηση του Υπουργείου στις διϋπουργικές επιτροπές,
ζ) την έγκριση, τον συντονισμό, τον έλεγχο και την υπογραφή συμβάσεων προμηθειών αμυντικού και μη αμυντικού υλικού, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ και τη λήψη αποφάσεων επί διοικητικών προσφυγών και ενστάσεων, καθώς και για θέματα κωδικοποίησης και τυποποίησης υλικών,
η) την άσκηση οικονομικών αρμοδιοτήτων μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ στους τομείς αρμοδιότητάς του,
θ) τη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν στην επιστημονική και τεχνολογική έρευνα και στα ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας και της αλλοδαπής,
ι) τον καθορισμό, τη διαχείριση και υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους,
ια) τη συνεπικουρία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εντολής του, στην υλοποίηση των αποφάσεων της Κυβέρνησης για τη συμμετοχή προσωπικού ή μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε αποστολές εκτός ελληνικής επικράτειας που απορρέουν από υποχρεώσεις προς συμμαχικούς ή διεθνείς οργανισμούς και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους,
ιβ) τη συνεπικουρία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εντολής του, στον καθορισμό της πολιτικής των Ενόπλων Δυνάμεων σε συμμαχικές ασκήσεις ή ασκήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους,
ιγ) τη συνεπικουρία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εντολής του, σε θέματα που αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), με την επιφύλαξη της περ. α), και ιδ) τον διορισμό, την πρόσληψη, την απόσπαση και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υφυπουργού, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες του Υφυπουργού περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,
ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, και
στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

Το σύνολο των αρμοδιοτήτων των άρθρων 1 και 2 μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, εκτός από αυτές των περ. γ), δ), ε), στ) και ιδ) του άρθρου 1 που ασκούνται αποκλειστικά από τον Υφυπουργό.

Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας:
α) η νομοθετική πρωτοβουλία και
β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Οι παραπάνω αποφάσεις με τις αναθέσεις καθηκόντων δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 4530/Β/13 Ιουλίου 2023

Τελευταία Νέα

Λιτόχωρο: Σύζυγος ΕΠΟΠ η Καρδιτσιώτισσα που σκοτώθηκε από κλαδί πλατάνου

Από την Καρδίτσα και σύζυγος Στρατιωτικού η 44χρονη Γεωργία Θώδου - Ντάφου που έχασε τη ζωή της στο Λιτόχωρο Πιερείας.

Λάρισα: Δρόμος “πήρε” το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Αλεξάνδρας Λάτα

Η Λάρισα έδωσε το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Κλαούντια-Αλεξάνδρας Λάττα σε οδό της πόλης

Ζουράφα: Η βραχονησίδα που μυρίζει πετρέλαιο κινδυνεύει να εξαφανισθεί

Γιατί η βραχονησίδα Ζουράφα δεν κινδυνεύει μόνο από την...

Ορκωμοσία ΣΜΥ 2024: Ορκίστηκαν 192 Μόνιμοι Λοχίες από την Ελλάδα και 36 από την Κύπρο

Ορκίστηκαν 228 Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2024 "Σχης (ΠΖ)...

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Λιτόχωρο: Σύζυγος ΕΠΟΠ η Καρδιτσιώτισσα που σκοτώθηκε από κλαδί πλατάνου

Από την Καρδίτσα και σύζυγος Στρατιωτικού η 44χρονη Γεωργία Θώδου - Ντάφου που έχασε τη ζωή της στο Λιτόχωρο Πιερείας.

Λάρισα: Δρόμος “πήρε” το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Αλεξάνδρας Λάτα

Η Λάρισα έδωσε το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Κλαούντια-Αλεξάνδρας Λάττα σε οδό της πόλης

Ζουράφα: Η βραχονησίδα που μυρίζει πετρέλαιο κινδυνεύει να εξαφανισθεί

Γιατί η βραχονησίδα Ζουράφα δεν κινδυνεύει μόνο από την...

Ορκωμοσία ΣΜΥ 2024: Ορκίστηκαν 192 Μόνιμοι Λοχίες από την Ελλάδα και 36 από την Κύπρο

Ορκίστηκαν 228 Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2024 "Σχης (ΠΖ)...

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.