Παρασκευή 12/07/2024

Ένοπλες Δυνάμεις: Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής των Στρατιωτών από το 2023 (ΦΕΚ 6449/2022)

Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο πληρώνονται οι στρατεύσιμοι στις Ένοπλες Δυνάμεις από το 2023.

Η πληρωμή των αποδοχών των οπλιτών στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης θα διενεργείται υποχρεωτικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Αυτό αναφέρει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 6449/2022) που αφορά στον καθορισμό του τρόπου καταβολής και δικαιολόγησης των αποδοχών των οπλιτών στρατεύσιμης και εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με την εν λόγω ΚΥΑ (Φ.820/27/32719/Σ.2149/2022) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6449/Β/16-12-2022, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες δικαιολόγησης, εντολής και πληρωμής των μηνιαίων αποδοχών των οπλιτών στρατεύσιμης και εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στρατιωτική θητεία: Ειδήσεις και νέα για τους Στρατιώτες
Στρατιωτική θητεία: Ειδήσεις και νέα για τους Στρατιώτες. Εικόνα: ΥΠΕΘΑ

Αναλυτικά η ΚΥΑ για την πληρωμή των Στρατιωτών:

Δικαιολόγηση, εντολή και πληρωμή αποδοχών (Άρθρο 2)

1.Η δικαιολόγηση, εντολή και πληρωμή των μηνιαίων αποδοχών των οπλιτών στρατεύσιμης και εφεδρικής

στρατιωτικής υποχρέωσης των ΕΔ πραγματοποιείται με μισθοδοτικές καταστάσεις. Οι μισθοδοτικές καταστάσεις του πρώτου εδαφίου στηρίζονται σε καταστάσεις μεταβολών των υπηρεσιών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των ΕΔ, οι οποίες είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση των διοικητικών μεταβολών τους, καθώς και στα δικαιολογητικά ένταξής τους σε ειδικές μισθολογικές κατηγορίες αποδοχών, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση καθορισμού των μηνιαίων αποδοχών τους, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.δ. 721/1970 (Α’ 251).

2.Οι μισθοδοτικές καταστάσεις εμφανίζουν αναλυτικά τα στοιχεία κάθε δικαιούχου, τα δικαιολογούμενα χρηματικά ποσά σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και τις διενεργούμενες κρατήσεις υπέρ τρίτων.

3.Σε καιρό ειρήνης, η μισθοδοσία των οπλιτών στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης καταβάλλεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) με βάση τις ως άνω μισθοδοτικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2/37345/0004/4-6-2010 (Β’ 784) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Κατ’ εξαίρεση, οι αρμόδιες μισθοδοτικές αρχές των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των ΕΔ δεν προβαίνουν στην απογραφή των παραπάνω οπλιτών στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά κοινοποιούν στην ΕΑΠ, προ της αποστολής των μισθοδοτικών καταστάσεων, ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των μισθοδοτούμενων, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο τραπεζικός λογαριασμός (ΙΒΑΝ) τους.

4.Σε καιρό ειρήνης, η μισθοδοσία των οπλιτών εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης δικαιολογείται με δαπάνη, μέσω πάγιας προκαταβολής, με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων κυρίου ή δευτερεύοντος διατάκτη, κατόπιν ελέγχου και εκκαθάρισής της από τις οικείες υπηρεσίες των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των ΕΔ, σύμφωνα με τις καταστάσεις μεταβολών και τα δικαιολογητικά της παρ. 1.

Τρόπος και χρόνος πληρωμής αποδοχών (Άρθρο 3)

1.Η πληρωμή των οπλιτών της παρούσας διενεργείται σε δεδουλευμένη βάση. Ειδικά για τους οπλίτες στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, ως βάση υπολογισμού είναι οι διμηνιαίες αποδοχές, με συχνότητα πληρωμών τις έξι φορές ετησίως, κατά τις οριζόμενες από την ΕΑΠ ημερομηνίες πληρωμής των δεδουλευμένων αποδοχών.

2.Η πληρωμή των αποδοχών των οπλιτών στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης διενεργείται υποχρεωτικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ τυχόν απορρίψεις του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών «ΔΙΑΣ Α.Ε.» τακτοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2/37345/0004/4-6-2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

3.Η πληρωμή των αποδοχών των οπλιτών εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης δύναται να διενεργείται εναλλακτικά με μετρητά ή μέσω τράπεζας, σύμφωνα με διοικητικές οδηγίες που εκδίδονται από τα οικεία Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των ΕΔ.

Τρόπος πληρωμής αναλφάβητων και απόντων οπλιτών εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης (Άρθρο 4)

Ειδικά για τους αναλφάβητους και απόντες οπλίτες εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης, εφόσον η πληρωμή των αποδοχών τους γίνεται με μετρητά, ισχύουν τα εξής:

α) Για τους αναλφάβητους, η πράξη εξόφλησης συνυπογράφεται από δύο (2) μάρτυρες, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται επί του τίτλου πληρωμής.

β) Για τους απόντες, οι αποδοχές καταβάλλονται κατά προτεραιότητα σε ατομικό τραπεζικό λογαριασμό ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Κρατήσεις (Άρθρο 5)

Οι διενεργούμενες κρατήσεις, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, αναγράφονται αναλυτικά στις οικείες μισθοδοτικές καταστάσεις και αποδίδονται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών ταμείων.

Διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών (Άρθρο 6)

Αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές σε οπλίτες της παρούσας μέχρι το ύψος των τριάντα (30) ευρώ δεν αναζητούνται και διαγράφονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 100 του ν.δ. 721/1970 (Α’ 251).

Παραγραφή απαιτήσεων (Άρθρο 7)

Απαιτήσεις από αποδοχές οπλιτών της παρούσας παραγράφονται μετά την παρέλευση διετίας από τη γένεσή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημόσιου λογιστικού.

Τρόπος τήρησης των αποδεικτικών στοιχείων πληρωμής (Άρθρο 8)

1.Οι μισθοδοτικές καταστάσεις και τα δικαιολογητικά πληρωμής των αποδοχών των οπλιτών στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης τηρούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με μέριμνα των υπηρεσιών των Κλάδων των ΕΔ που είναι αρμόδιες για την εκκαθάρισή τους.

2.Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των αποδοχών των οπλιτών εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης και τα δικαιολογητικά των σχετικών δαπανών τηρούνται με μέριμνα των υπηρεσιών ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών των Κλάδων των ΕΔ.

Διενέργεια επιθεωρήσεων (Άρθρο 9)

Οι μισθοδοτικές καταστάσεις και τα δικαιολογητικά πληρωμής των οπλιτών στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, τα οποία τηρούνται από τις υπηρεσίες των Κλάδων των ΕΔ που είναι αρμόδιες για την εκκαθάριση των αποδοχών τους, αποτελούν αντικείμενο δειγματοληπτικού ελέγχου σε διοικητικές και οικονομικές επιθεωρήσεις.

Κατεβάστε το ΦΕΚ σε pdf από το Εθνικό Τυπογραφείο

Τελευταία Νέα

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.

ΜΟΕ Ελλάδας – Τουρκίας: Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου στην Ελλάδα

Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου επισκέφθηκε την Ελλάδα. Ο Αρχηγός Στόλου...

ΕΒΕ 2024: Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)

Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές φαίνεται...

Μαγνησία: Στα 304 ΠΕΒ και 307 ΠΕΒ οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ

Οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ επισκέφθηκαν τα 304 ΠΕΒ...

Λέρος: Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού μεταφέρεται νερό στο νησί

Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού η υδροδότηση στη Λέρο η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.

ΜΟΕ Ελλάδας – Τουρκίας: Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου στην Ελλάδα

Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου επισκέφθηκε την Ελλάδα. Ο Αρχηγός Στόλου...

ΕΒΕ 2024: Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)

Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές φαίνεται...

Μαγνησία: Στα 304 ΠΕΒ και 307 ΠΕΒ οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ

Οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ επισκέφθηκαν τα 304 ΠΕΒ...

Λέρος: Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού μεταφέρεται νερό στο νησί

Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού η υδροδότηση στη Λέρο η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.