Τρίτη 23/07/2024

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ 2022: Σε διαβούλευση στο opengov.gr το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σε διαβούλευση στο opengov.gr το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ 2022

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2022 το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις»

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος θέτει την 15η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:15 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις».

Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η βελτίωση της μέριμνας υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, η επίλυση ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, ο εξορθολογισμός στρατολογικών διατάξεων και η αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής.

Για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού, λαμβάνονται μέτρα μέριμνας προσωπικού, ρυθμίζονται ζητήματα οικονομικής φύσης, σταδιοδρομίας και εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, επικαιροποιείται το νομικό πλαίσιο που διέπει τον θεσμό της Εθνοφυλακής και αντιμετωπίζονται ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε ενδιαφερόμενος, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ξεκινήσει την 15η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:15 και θα ολοκληρωθεί την 29η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00.

Σκοπός του νομοσχεδίου όπως αναφέρει στο Μέρος Α’ είναι η ενίσχυση της μέριμνας υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, η επίλυση ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, λόγω ερμηνευτικών δυσχερειών και παρωχημένων ρυθμίσεων, ο εξορθολογισμός στρατολογικών διατάξεων και η αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερος και να συμβάλλει στην αμυντική θωράκιση της χώρας.

Σε διαβούλευση στο opengov.gr αναρτήθηκε το Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ 2022
Σε διαβούλευση στο opengov.gr αναρτήθηκε το Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ 2022

Όλα τα άρθρα από το Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ 2022

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΕΛΠΣΞ)

Άρθρο 3 Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς
Άρθρο 4 Σκοπός του ΕΛΠΣΞ
Άρθρο 5 Όργανα διοίκησης του ΕΛΠΣΞ
Άρθρο 6 Πόροι του ΕΛΠΣΞ
Άρθρο 7 Κεφάλαιο του ΕΛΠΣΞ
Άρθρο 8 Διοίκηση, διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και εκπροσώπηση του ΕΛΠΣΞ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΕΛΠΠΑ)

Άρθρο 9 Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Πολεμικής Αεροπορίας
Άρθρο 10 Σκοπός του ΕΛΠΠΑ
Άρθρο 11 Όργανα διοίκησης του ΕΛΠΠΑ
Άρθρο 12 Πόροι του ΕΛΠΠΑ
Άρθρο 13 Κεφάλαιο του ΕΛΠΠΑ
Άρθρο 14 Διοίκηση, διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και εκπροσώπηση του ΕΛΠΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)

Άρθρο 15 Επέκταση δικαιούχων νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. – Αντικατάσταση άρθρου 2 α.ν. 1137/1946
Άρθρο 16 Πόροι του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. – Αντικατάσταση άρθρου 10 α.ν. 1137/1946
Άρθρο 17 Αντίτιμο για παρεχόμενες υπηρεσίες του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. – Αντικατάσταση άρθρου 14 α.ν. 1137/1946

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Άρθρο 18 Μισθολογική αποκατάσταση κατηγοριών πολιτικών υπαλλήλων
Άρθρο 19 Ημέρες εκτός έδρας προσωπικού κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών, Ναρκαλιευτών, Ειδικών EOD – C/IED– Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 4336/2015
Άρθρο 20 Στρατιωτικές Λέσχες Στρατού Ξηράς– Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4361/2016
Άρθρο 21 Κατάργηση συνδρομής εν αποστρατεία στρατιωτικών υπέρ Στρατιωτικών Λεσχών
Άρθρο 22 Παροχή υπηρεσιών υγείας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στα μέλη των οικογενειών τους από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Άρθρο 23 Λήξη πρώτης μακράς αναρρωτικής άδειας – Τροποποίηση άρθρου 24 ν.δ. 1400/1973

Άρθρο 24 Λήξη δεύτερης ή τρίτης μακράς αναρρωτικής άδειας – Τροποποίηση άρθρου 25 ν.δ. 1400/1973
Άρθρο 25 Διαγραφή αποστρατευόμενων – Τροποποίηση άρθρου 36 ν.δ. 1400/1973
Άρθρο 26 Ανακαλούμενοι στην ενέργεια αξιωματικοί για λόγους υγείας – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 66 ν.δ. 1400/1973

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Άρθρο 27 Αναγνώριση χρόνου μετοχικής σχέσης των εθελοντών μακράς θητείας
Άρθρο 28 Βοήθημα λόγω θανάτου εν αποστρατεία μετόχων του ΜΤΝ – Αντικατάσταση άρθρου 79 π.δ. 21/31.10.1932
Άρθρο 29 Καθορισμός μεριδίων μερισματούχων – Προσθήκη άρθρου 23Α στο π.δ. της 10ης Μαΐου/20ής Ιουλίου 1926
Άρθρο 30 Αναπροσαρμογή μεριδίων μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 1106/1980
Άρθρο 31 Καταβολή έκτακτου μερίσματος στους μερισματούχους Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 1 α.ν. 559 της 24/27 Μαρτίου 1937
Άρθρο 32 Παροχές λόγω θανάτου μετόχου Ταμείου Αλληλοβοήθειας- Αντικατάσταση άρθρου 15 ν.δ. 398/1974
Άρθρο 33 Δικαιούχοι παροχών λόγω θανάτου μετόχου Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών (ΕΛΧΑΟΣ) – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 354/1976
Άρθρο 34 Κατ’ εξαίρεση καταβολή μερίσματος από το ΜΤΣ σε δικαιούχους στρατιωτικής σύνταξης για λόγους υγείας – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 1 ν.δ. 4198/1961
Άρθρο 35 Κατάργηση μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους
Άρθρο 36 Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενου ποσού στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού λόγω τέλεσης γάμου
Άρθρο 37 Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού – Τροποποίηση άρθρου 55 π.δ. 21/31.10.1932
Άρθρο 38 Κράτηση λόγω εγγραφής γάμου υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού – Προσθήκη άρθρου 55Α στο π.δ. 21/31.10.1932
Άρθρο 39 Διάθεση πόρων από κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού για τα νοσοκομεία του Πολεμικού Ναυτικού
Άρθρο 40 Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
Άρθρο 41 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Τροποποίηση άρθρου 1 ν.δ. 2554/1953

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Άρθρο 42 Επανακαθορισμός επιτοκίου προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος – Τροποποίηση άρθρου 18 ν.δ. 398/1974
Άρθρο 43 Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ) για προμήθειες υλικών μέσω στρατιωτικών πωλήσεων εξωτερικού – Προσθήκη άρθρου 36Α στο ν.δ. 721/1970
Άρθρο 44 Κατανομή εισφοράς υπέρ σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου – Τροποποίηση άρθρου 33 ν.δ. 1044/1971
Άρθρο 45 Τρόπος και διαδικασία αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων – Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 4407/2016
Άρθρο 46 Αξιοποίηση ακινήτων από φορείς του δημόσιου τομέα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και αθλητικά σωματεία – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4407/2016

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Άρθρο 47 Αποστρατευτικός βαθμός εθελοντών μακράς θητείας – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 13 ν. 1848/1989
Άρθρο 48 Ένταξη αξιωματικών σε ειδικότητα του υγειονομικού σώματος – Αντικατάσταση άρθρου 26 ν. 1911/1990
Άρθρο 49 Προαγωγή αξιωματικών – ανθυπασπιστών πολεμικής διαθεσιμότητας, νικητών παγκοσμίων στρατιωτικών αγώνων – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 3648/2008
Άρθρο 50 Ζητήματα μεταθέσεων στελεχών – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 5 του ν. 3883/2010
Άρθρο 51 Προαγωγές ανώτατων αξιωματικών – Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 3883/2010
Άρθρο 52 Κρίσεις αξιωματικών που τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων – Τροποποίηση άρθρου 34 ν. 3883/2010
Άρθρο 53 Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και μονιμοποιηθέντων εθελοντών – μονιμοποιηθεισών εθελοντριών – Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4494/2017
Άρθρο 54 Ρύθμιση θεμάτων αξιωματικών – διακεκριμένων αθλητών του Στρατού Ξηράς

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Άρθρο 55 Μεταφορά στρατευσίμων από έναν κλάδο σε άλλο – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 3421/2005
Άρθρο 56 Απαλλαγή από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης – Τροποποίηση περ. δ’ παρ. 1 άρθρου 13 ν. 3421/2005
Άρθρο 57 Σύνθεση επιτροπής διαπρεπόντων επιστημόνων – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 3421/2005
Άρθρο 58 Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ναυτικής ικανότητας – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 3421/2005
Άρθρο 59 Κλήση στρατευσίμων για κατάταξη με χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 31 ν. 3421/2005
Άρθρο 60 Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων, για λόγους υγείας – Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 3421/2005
Άρθρο 61 Εγγραφή στις μηχανογραφικές εφαρμογές εφεδρείας – Αντικατάσταση παρ. 6 και 7 άρθρου 49 ν. 3421/2005
Άρθρο 62 Σύνθεση επιτροπής εξέτασης αιτημάτων αντιρρησιών συνείδησης – Τροποποίηση άρθρου 62 ν. 3421/2005

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ

Άρθρο 63 Σκοπός – Οργάνωση – Αποστολή Εθνοφυλακής
Άρθρο 64 Στελέχωση Εθνοφυλακής – Εκπαίδευση προσωπικού
Άρθρο 65 Εθνοφύλακες ως στρατιωτικοί σε ενέργεια
Άρθρο 66 Καθήκοντα, υποχρεώσεις και ευθύνη Εθνοφυλάκων
Άρθρο 67 Δικαιώματα Εθνοφυλάκων
Άρθρο 68 Κυρώσεις – Διαδικασία επιβολής κυρώσεων
Άρθρο 69 Πολιτικό προσωπικό

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Άρθρο 70 Σύσταση αυτοτελούς Γραφείου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Άρθρο 71 Θέματα συνδικαλισμού Ενόπλων Δυνάμεων – Τροποποίηση άρθρου 30Γ ν. 1264/1982
Άρθρο 72 Κατανομή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΣΣΑΣ – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 21 ν.δ. 562/1970
Άρθρο 73 Κατανομή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΣΑΝ – Τροποποίηση άρθρου 2 ν.δ. 1032/1971
Άρθρο 74 Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στις Σχολές και τα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων
Άρθρο 75 Στελέχωση θέσεων Πολεμικού Μουσείου – Αντικατάσταση άρθρου 7 ν.δ. 132/1969
Άρθρο 76 Μετονομασία Σχολών Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4609/2019
Άρθρο 77 Σύσταση επιτροπής για την αντικατάσταση διατάξεων του Κώδικα Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 78 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 79 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 80 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Η’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 81 Έναρξη ισχύος

Δείτε το Νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ σε αρχείο pdf:

Μπείτε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ 2022 από εδώ (σσ το site της διαβούλευσης “σέρνεται”, οπότε λίγη υπομονή για να “φορτώσει”…)

Τελευταία Νέα

Γκόρντον Γουέλτσμαν: Από την Enigma στο Joint Tactical Information Distribution System (JTIDS)

Μεγάλο μέρος της δουλειάς του Γκόρντον Γουέλτσμαν στο Μπλέτσλεϊ Παρκ αφορούσε την "ανάλυση κυκλοφορίας" των κρυπτογραφημένων γερμανικών επικοινωνιών.

Κεφαλονιά: Αεροσκάφος C-130 χτύπησε σε μεταλλικό πυλώνα στο αεροδρόμιο

Ατύχημα με μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της 356 ΜΤΜ στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς.

Έβρος: Ποιοι πυροβόλησαν το Συνοριοφύλακα μέσα από την Τουρκία

Υπάρχουν 3 περιπτώσεις για το ποιος πυροβόλησε το Συνοριοφύλακα...

Κτηματολόγιο: Οι χάκερς δεν απόκτησαν πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε νέα ενημέρωση για...

ΣΜΥΝ: Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους στη Μεσόγειο για το 2024

Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ 2024) της ΣΜΥΝ στη Μεσόγειο.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Γκόρντον Γουέλτσμαν: Από την Enigma στο Joint Tactical Information Distribution System (JTIDS)

Μεγάλο μέρος της δουλειάς του Γκόρντον Γουέλτσμαν στο Μπλέτσλεϊ Παρκ αφορούσε την "ανάλυση κυκλοφορίας" των κρυπτογραφημένων γερμανικών επικοινωνιών.

Κεφαλονιά: Αεροσκάφος C-130 χτύπησε σε μεταλλικό πυλώνα στο αεροδρόμιο

Ατύχημα με μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της 356 ΜΤΜ στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς.

Έβρος: Ποιοι πυροβόλησαν το Συνοριοφύλακα μέσα από την Τουρκία

Υπάρχουν 3 περιπτώσεις για το ποιος πυροβόλησε το Συνοριοφύλακα...

Κτηματολόγιο: Οι χάκερς δεν απόκτησαν πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε νέα ενημέρωση για...

ΣΜΥΝ: Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους στη Μεσόγειο για το 2024

Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ 2024) της ΣΜΥΝ στη Μεσόγειο.