Τρίτη 23/07/2024

ΕΠΟΠ 2024: Η διαδικασία επιλογής μέχρι τα τελικά αποτελέσματα

Πότε βγαίνουν τα τελικά αποτελέσματα ΕΠΟΠ 2024 – Η διαδικασία επιλογής

Με την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη ΕΠΟΠ 2024 σε Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία και Νομικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων ξεκινάει η διαδικασία για να βγουν τα τελικά αποτελέσματα.

Αποτελέσματα ΕΠΟΠ 2024

Σύμφωνα με τη προκήρυξη του διαγωνισμού πρόσληψης των ΕΠΟΠ, σε κάθε Γενικό Επιτελείο (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμικής Αεροπορία) έχει συγκροτηθεί το Συμβούλιο Επιλογής ΕΠΟΠ και οι Επιτροπές Ελέγχου Δικαιολογητικών, Επιλογής Υποψηφίων και Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων και Αθλητικών Δοκιμασιών.

Τα τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού πρόσληψης ΕΠΟΠ 2024 για τον Στρατό, το Ναυτικό και την Αεροπορία θα ανακοινωθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση όλων των εξετάσεων (ψυχοτεχνικά, αθλητικά).

Ποια είναι όμως η διαδικασία μέχρι την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων;

Ελλιπή δικαιολογητικά για την προκήρυξη ΕΠΟΠ 2024

Οι υποψήφιοι ΕΠΟΠ που κατέθεσαν ελλιπή δικαιολογητικά πρέπει να τα συμπληρώσουν, αποστέλλοντάς τα ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης των υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά.

Τονίζεται ότι η μη συμπλήρωση των ελλιπών δικαιολογητικών, εντός της προθεσμίας, αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής. Τα Γενικά Επιτελεία θα εκδώσουν σχετική ανακοίνωση για τα ελλιπή δικαιολογητικά ΕΠΟΠ.

Κατάλληλοι – Ακατάλληλοι υποψήφιοι ΕΠΟΠ

Η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών συντάσσει και εκδίδει μετά την εξέταση του συνόλου των αιτήσεων, Πίνακες καταλλήλων υποψηφίων και Πίνακες ακαταλλήλων υποψηφίων.

Κατάλληλοι υποψήφιοι ΕΠΟΠ είναι όσοι πληρούν τα καθοριζόμενα προσόντα και δικαιούνται συμμετοχής στις παραπέρα επιλογικές διαδικασίες ενώ ακατάλληλοι υποψήφιοι ΕΠΟΠ είναι όσοι δεν πληρούν τα προσόντα ή κατέθεσαν αρχικά ελλιπή δικαιολογητικά και κρίθηκαν εκ νέου ελλιπή. Οι ακατάλληλοι υποψήφιοι αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής.

Μετά από σχετική ανακοίνωση, οι υποψήφιοι οφείλουν, με δική τους ευθύνη να ενημερωθούν, κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet, αν είναι κατάλληλοι ή ακατάλληλοι και στη δεύτερη περίπτωση για τον λόγο του αποκλεισμού τους.

Κατά των αποτελεσμάτων των καταλλήλων και ακαταλλήλων κατά ειδικότητα που εκδίδει η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από υποψηφίους ΕΠ.ΟΠ. Η προσφυγή υποβάλλεται στο Συμβούλιο Επιλογής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Το Συμβούλιο Επιλογής εξετάζει τις υποβληθείσες προσφυγές, αποφαίνεται επ’αυτών, ενημερώνει τον προσφεύγοντα και προβαίνει, εάν απαιτείται, στις αναγκαίες αλλαγές.

Βαθμολογία υποψηφίων ΕΠΟΠ

Επόμενο στάδιο είναι η βαθμολογία των υποψηφίων ΕΠΟΠ 2024. Η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων βαθμολογεί κάθε υποψήφιο που περιλαμβάνεται στους Πίνακες καταλλήλων κατά ειδικότητα. Η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων μετά τη βαθμολόγηση των υποψηφίων συντάσσει και εκδίδει Πίνακες βαθμολογίας κατά ειδικότητα, οι οποίοι υποβάλλονται στο Συμβούλιο Επιλογής και στο Γενικό Επιτελείο.

Το κάθε Γενικό Επιτελείο εκδίδει σχετική ανακοίνωση και όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, να ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΠΟΠ κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς ΤaxisNet, για τη βαθμολογία τους, καθώς και για το πρόγραμμα παρουσίασής τους στις Επιτροπές Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων και Αθλητικών Δοκιμασιών.

Κατά της βαθμολογίας, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από υποψηφίους ΕΠΟΠ. Η προσφυγή υποβάλλεται στο Συμβούλιο Επιλογής μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ημέρας ανακοίνωσης της βαθμολόγησης των υποψηφίων ΕΠΟΠ. Το Συμβούλιο Επιλογής εξετάζει τις υποβληθείσες προσφυγές, αποφαίνεται επ’ αυτών, ενημερώνει τον προσφεύγοντα και προβαίνει, εάν απαιτείται, στις αναγκαίες αλλαγές.

Υγειονομική – Ψυχοτεχνική Εξέταση και Αθλητική Δοκιμασία

Στις υγειονομικές – ψυχοτεχνικές εξετάσεις καθώς και στις αθλητικές δοκιμασίες, θα κληθεί να συμμετάσχει τουλάχιστον τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων ΕΠΟΠ 2024, αναλογικά με τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων κατά ειδικότητα. Η επιλογή θα γίνει από το Συμβούλιο Επιλογής με βάση τους Πίνακες βαθμολογίας κατά ειδικότητα. Για τα όρια στις Αθλητικές Δοκιμασίες Υποψηφίων γράψαμε εδώ.

Η μη προσέλευση στις αρμόδιες Επιτροπές για την διεξαγωγή των εξετάσεων – δοκιμασιών, την ημέρα και ώρα που καθορίζεται για κάθε υποψήφιο ή η αποτυχία σε οποιοδήποτε στάδιο των εξετάσεων- δοκιμασιών, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τις παραπέρα διαδικασίες.

Τελικά Αποτελέσματα Διαδικασίας Επιλογής

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών και με βάση τους πίνακες βαθμολογίας κατά ειδικότητα και τα αποτελέσματα των υγειονομικών, ψυχοτεχνικών και αθλητικών εξετάσεων – δοκιμασιών, το Συμβούλιο Επιλογής συντάσσει κατά ειδικότητα τους τελικούς πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων ΕΠΟΠ 2024.

Οι Πίνακες των επιτυχόντων-επιλαχόντων, αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων. Έπειτα καλούνται οι επιτυχόντες ΕΠΟΠ να καταταγούν.

Τελευταία Νέα

Γκόρντον Γουέλτσμαν: Από την Enigma στο Joint Tactical Information Distribution System (JTIDS)

Μεγάλο μέρος της δουλειάς του Γκόρντον Γουέλτσμαν στο Μπλέτσλεϊ Παρκ αφορούσε την "ανάλυση κυκλοφορίας" των κρυπτογραφημένων γερμανικών επικοινωνιών.

Κεφαλονιά: Αεροσκάφος C-130 χτύπησε σε μεταλλικό πυλώνα στο αεροδρόμιο

Ατύχημα με μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της 356 ΜΤΜ στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς.

Έβρος: Ποιοι πυροβόλησαν το Συνοριοφύλακα μέσα από την Τουρκία

Υπάρχουν 3 περιπτώσεις για το ποιος πυροβόλησε το Συνοριοφύλακα...

Κτηματολόγιο: Οι χάκερς δεν απόκτησαν πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε νέα ενημέρωση για...

ΣΜΥΝ: Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους στη Μεσόγειο για το 2024

Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ 2024) της ΣΜΥΝ στη Μεσόγειο.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Γκόρντον Γουέλτσμαν: Από την Enigma στο Joint Tactical Information Distribution System (JTIDS)

Μεγάλο μέρος της δουλειάς του Γκόρντον Γουέλτσμαν στο Μπλέτσλεϊ Παρκ αφορούσε την "ανάλυση κυκλοφορίας" των κρυπτογραφημένων γερμανικών επικοινωνιών.

Κεφαλονιά: Αεροσκάφος C-130 χτύπησε σε μεταλλικό πυλώνα στο αεροδρόμιο

Ατύχημα με μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της 356 ΜΤΜ στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς.

Έβρος: Ποιοι πυροβόλησαν το Συνοριοφύλακα μέσα από την Τουρκία

Υπάρχουν 3 περιπτώσεις για το ποιος πυροβόλησε το Συνοριοφύλακα...

Κτηματολόγιο: Οι χάκερς δεν απόκτησαν πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε νέα ενημέρωση για...

ΣΜΥΝ: Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους στη Μεσόγειο για το 2024

Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ 2024) της ΣΜΥΝ στη Μεσόγειο.