Σάββατο 13/07/2024

Εκλογικό επίδομα 150 και 170 ευρώ σε Πυροσβεστική και Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Ποιοι Πυροσβέστες είναι δικαιούχοι για το εκλογικό επίδομα 2023.

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την ΚΥΑ 43449 που αφορά στην εκλογική αποζημίωση 2023 για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η οποία ανέρχεται σε 150 και 170 ευρώ.

Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

Εκλογικό επίδομα 2023 Πυροσβεστική

Αναλυτικά το ΦΕΚ 3213/Β/16 Μαΐου 2023 αναφέρει σχετικά με την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στα στελέχη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023:

“1.Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 24.04.2023 έως και 22.05.2023 για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας, στο πλαίσιο της προπαρασκευής και διενέργειας των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, σε έως και δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) υπαλλήλους συνολικά που υπηρετούν στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα σε:

  • εκατόν εβδομήντα (170) υπαλλήλους ενιαίου μισθολογίου (μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου)
  • έντεκα χιλιάδες επτακοσίους σαράντα (11.740) υπαλλήλους ειδικού μισθολογίου,
  • πέντε χιλιάδες ενενήντα (5.090) υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου εκ των οποίων δύο χιλιάδες τριακόσιους ογδόντα εννέα (2.389) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (επί θητεία προσωπικό), δύο χιλιάδες τετρακόσιους είκοσι οκτώ (2.428) Εποχικούς Πυροσβέστες (Ι.Δ.Ο.Χ.) και διακόσιους εβδομήντα τρεις (273) συμβασιούχους της ΓΓΠΠ (Ι.Δ.Ο.Χ.).

2.Δεν λαμβάνουν την ειδική εκλογική αποζημίωση όσοι δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες κατά την προεκλογική περίοδο, ήτοι από 24.4.2023 έως 22.5.2023 και ειδικότερα:

α. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ένεκα της οποίας δεν εκτελούν ή απαγορεύεται να εκτελούν Υπηρεσία.
β. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό είναι τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή εκπαιδεύ ονται στο εξωτερικό.
γ. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που θα χορηγηθεί για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, της προβλεπόμενης ειδικής άδειας αιμοδοσίας και της συνδικαλιστικής άδειας.
δ. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση «οίκοι νοσηλείας» και οι νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία.

3.Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα από τους δικαιούχους της παρ. 1, για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας, ως εξής:

  • Σε εκατόν εβδομήντα (170) υπαλλήλους ενιαίου μισθολογίου (μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου), ποσό εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €)
  • Σε έντεκα χιλιάδες επτακοσίους σαράντα (11.740) υπαλλήλους ειδικού μισθολογίου, ποσό εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00 €)
  • Σε δύο χιλιάδες τριακόσιους ογδόντα εννέα (2.389) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (επι θητεία προσωπικό) και δύο χιλιάδες τετρακόσιους είκοσι οκτώ (2.428) Εποχικούς Πυροσβέστες (Ι.Δ.Ο.Χ.), ποσό εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00 €)
  • Σε διακόσιους εβδομήντα τρεις (273) συμβασιούχους της ΓΓΠΠ (Ι.Δ.Ο.Χ.), ποσό 150 ευρώ (150,00 €)

Για όσους υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.

4.Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό της παρούσας απόφασης θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-206 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» και ΑΛΕ 2910601056 του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2023. Η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Ειδικό Φορέα 1059-201 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ΑΛΕ 2120210001, 2120210899, 2130207001 του οικονομικού έτους 2023, όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την εκκαθάριση και πληρωμή αυτών.

5.Το ανωτέρω εκλογικό επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική αποζημίωση για τις ίδιες εκλογές.

6.Η διαδικασία πληρωμής στους δικαιούχους θα καθοριστεί με εσωτερικές διαταγές των οικείων Φορέων και Αρχηγείων.

7.Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.”

Τροποποίηση απόφασης ΦΕΚ

Με την ΚΥΑ 44304 ΦΕΚ 3282/Β/17 Μαΐου 2023 η παρ. 3 της υπ’ αρ. 43449/16.5.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών τροποποιείται ως εξής:

“3.Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα από τους δικαιούχους της παρ. 1, για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας, ως εξής:

Σε εκατόν εβδομήντα (170) υπαλλήλους ενιαίου μισθολογίου (μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου), ποσό εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).
Σε έντεκα χιλιάδες επτακοσίους σαράντα (11.740) υπαλλήλους ειδικού μισθολογίου, ποσό διακοσίων ευρώ (200,00€).
Σε δύο χιλιάδες τριακόσιους ογδόντα εννέα (2.389) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (επί θητεία προσωπικό) και δύο χιλιάδες τετρακόσιους είκοσι οκτώ (2.428) Εποχικούς Πυροσβέστες (ΙΔΟΧ) ποσό διακοσίων ευρώ (200,00€).
Σε διακόσιους εβδομήντα τρεις (273) συμβασιούχους της ΓΓΠΠ (ΙΔΟΧ) ποσό 150 ευρώ (150€).

Για όσους υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.”

Τελευταία Νέα

Λιτόχωρο: Σύζυγος ΕΠΟΠ η Καρδιτσιώτισσα που σκοτώθηκε από κλαδί πλατάνου

Από την Καρδίτσα και σύζυγος Στρατιωτικού η 44χρονη Γεωργία Θώδου - Ντάφου που έχασε τη ζωή της στο Λιτόχωρο Πιερείας.

Λάρισα: Δρόμος “πήρε” το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Αλεξάνδρας Λάτα

Η Λάρισα έδωσε το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Κλαούντια-Αλεξάνδρας Λάττα σε οδό της πόλης

Ζουράφα: Η βραχονησίδα που μυρίζει πετρέλαιο κινδυνεύει να εξαφανισθεί

Γιατί η βραχονησίδα Ζουράφα δεν κινδυνεύει μόνο από την...

Ορκωμοσία ΣΜΥ 2024: Ορκίστηκαν 192 Μόνιμοι Λοχίες από την Ελλάδα και 36 από την Κύπρο

Ορκίστηκαν 228 Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2024 "Σχης (ΠΖ)...

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Λιτόχωρο: Σύζυγος ΕΠΟΠ η Καρδιτσιώτισσα που σκοτώθηκε από κλαδί πλατάνου

Από την Καρδίτσα και σύζυγος Στρατιωτικού η 44χρονη Γεωργία Θώδου - Ντάφου που έχασε τη ζωή της στο Λιτόχωρο Πιερείας.

Λάρισα: Δρόμος “πήρε” το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Αλεξάνδρας Λάτα

Η Λάρισα έδωσε το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Κλαούντια-Αλεξάνδρας Λάττα σε οδό της πόλης

Ζουράφα: Η βραχονησίδα που μυρίζει πετρέλαιο κινδυνεύει να εξαφανισθεί

Γιατί η βραχονησίδα Ζουράφα δεν κινδυνεύει μόνο από την...

Ορκωμοσία ΣΜΥ 2024: Ορκίστηκαν 192 Μόνιμοι Λοχίες από την Ελλάδα και 36 από την Κύπρο

Ορκίστηκαν 228 Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2024 "Σχης (ΠΖ)...

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.