Σάββατο 13/07/2024

ΕΦΚΑ: Νέα Εγκύκλιος για το διπλάσιο χρόνο υπηρεσίας σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέα Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με διευκρινήσεις για το διπλάσιο χρόνο υπηρεσίας σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας.

Ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – ΕΦΚΑ εξέδωσε στις 22 Μαρτίου 2024 διευκρινιστική Εγκύκλιο σε συνέχεια της 43/2023 Εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ.

Η νέα Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, την οποία υπογράφει η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών, εκδόθηκε κατόπιν αιτημάτων των Φορέων του Δημοσίου που έχουν περιέλθει σε αυτόν, σχετικά με τον υπολογισμό χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο και την αναγνώριση του χρόνου αυτού, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ 169/2007 και 22 παρ.3 του Ν.3865/2010.

Ο ΕΦΚΑ αναφέρει ότι:

1.Οι διατάξεις του αρ. 23 του ν. 4997/2022 καταλαμβάνουν αποκλειστικά τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και ως εκ τούτου δεν αφορούν τα εν αποστρατεία στελέχη.

Σημειώνεται επίσης ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν καταλαμβάνουν όσους υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 9 & 12 και 41 του Π.Δ. 169/2007 και του άρθρου 8 περ. 2και 3 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν.

Επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι ως διορισθέντες δημόσιοι υπάλληλοι ή καταταχθέντες στρατιωτικοί έως 30.09.1990, οι οποίοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 59 παρ. 1 & 8 του Π.Δ. 169/2007, δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για την αναγνώριση του χρόνου των υπηρεσιών τους στο διπλάσιο, νοούνται και όσοι πριν από την κατάταξή τους ως στρατιωτικοί, είχαν έως 30.09.1990 αποκτήσει την ιδιότητα του τακτικού δημοσίου υπαλλήλου, υπαγόμενοι στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Π.Δ. 169/2007 (π.χ. μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, διορισμένος το 1989 σε Υπουργείο και ασφαλισμένος στο Δημόσιο, παραιτείται και κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις το 1991. Θεωρείται, ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ως διορισμένος έως 30.09.1990 και ως εκ τούτου, για την αναγνώριση των διπλάσιων υπηρεσιών, δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές).

2.Δεδομένου ότι με την τροποποίηση της διάταξης του αρ. 40 παρ. 5 του Π.Δ. 169/2007 διευρύνονται τόσο οι υπηρεσίες που μπορούν να υπολογιστούν ως διπλάσιες, όσο και τα πρόσωπα που μπορούν να αναγνωρίζουν αυτές, μεταβάλλοντας την έννοια της «μάχιμης πενταετίας» και παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να υπολογιστεί στο διπλάσιο οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, όπου κι αν υπηρετεί ή υπηρέτησε το στέλεχος, συνάγεται ότι η υποβολή δήλωσης περί μη καταβολής διπλών εισφορών, όπως ορίζεται στη νομοθεσία (αρ. 59 παρ. 3 του Π.Δ. 169/2007 και αρ. 8 παρ. 6 του ν. 2084/1992), καθώς και στις έως σήμερα εκδοθείσες εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του e-ΕΦΚΑ (Φ10042/οικ.13567/329/8.06.2017 και 10/2020), δεν βρίσκει πλέον πεδίο εφαρμογής και ως εκ τούτου υποχρέωση του στελέχους που επιθυμεί τον διπλασιασμό των υπηρεσιών του, είναι μόνο η υποβολή στην Υπηρεσία του της σχετικής αίτησης περί αναγνώρισης.

Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι, με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις, υπολογίζεται στο διπλάσιο κάθε χρόνος, για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης, με τους περιορισμούς, ωστόσο, που τίθενται στο εδ. 6 της παρ. 1 του αρ. 23 του ν. 4997/2022.

3.Από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου, για όσους επιθυμούν να προβούν στην διπλασιασμό των υπηρεσιών τους όσο είναι στην ενέργεια ή κατά το χρόνο συνταξιοδότησης, η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

α) Αναγνώριση όσο είναι στην ενέργεια

Απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία του, στην οποία αναφέρεται το χρονικό διάστημα, το οποίο επιθυμεί να υπολογιστεί στο διπλάσιο, και κατόπιν η αρμόδια οικονομική Διεύθυνση προβαίνει στον υπολογισμό του ποσού της εισφοράς αναγνώρισης, το οποίο παρακρατείται από τη μισθοδοσία του στελέχους σε τόσες δόσεις όσοι και οι αναγνωριζόμενοι μήνες, κατά την πάγια πρακτική που ακολουθείται από τον e ΕΦΚΑ για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης (αρ. 15 και 34 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει).

Εν συνεχεία, η αρμόδια οικονομική Υπηρεσία εκδίδει βεβαίωση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά το χρονικό διάστημα που υπολογίστηκε στο διπλάσιο, καθώς και τα ποσά που παρακρατήθηκαν ανά μήνα, και η σχετική βεβαίωση τίθεται στον συνταξιοδοτικό φάκελο του ασφαλισμένου, προκειμένου οι αρμόδιες – για την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης – Υπηρεσίες του e EΦKA να υπολογίσουν την ανταποδοτική σύνταξη, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις ειδικότερες εγκύκλιες οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας (Φ10042/οικ.13567/329/8.06.2018 και 10/2020).

Η δυνατότητα της εφάπαξ καταβολής του ποσού της εισφοράς αναγνώρισης ισχύει για όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, που καταλαμβάνονται από τις εν λόγω διατάξεις. Δεδομένου ότι ο αναγνωριζόμενος χρόνος θεωρείται χρόνος πραγματικής ασφάλισης και όχι πλασματικός χρόνος, δεν μπορεί να χορηγηθεί έκπτωση του άρθρου 15 του Ν. 4387/16, στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής των διπλών εισφορών.

β) Αναγνώριση κατά το χρόνο συνταξιοδότησης

Τα αναφερόμενα στην ως άνω Εγκύκλιο (Κεφάλαιο 2, περ. 2.4), σχετικά με τη διαδικασία της αναγνώρισης, ισχύουν για όλους όσους μέχρι 31.12.2016 ήταν ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, και επιθυμούν να υπολογίσουν στο διπλάσιο -μέχρι και πέντε έτη- το χρόνο υπηρεσίας τους, κατά το χρόνο της συνταξιοδότησής τους. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση για την εν λόγω αναγνώριση θεωρείται ότι εμπεριέχεται στην αίτηση για απονομή σύνταξης και έχει τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής με αυτήν.

Για όσα εκ των ανωτέρω προσώπων ασφαλίζονταν έως 31.12.2016 στο τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ και στους λοιπούς Φορείς που εντάχθηκαν στον e-EΦKA, η αίτησή τους για την αναγνώριση, η οποία ομοίως θεωρείται ότι εμπεριέχεται στην αίτηση για απονομή σύνταξης, θα εξετασθεί από την κατά τόπο αρμόδια Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ.

4.Τα αναφερόμενα στην παρούσα έχουν εφαρμογή για όσους έχουν υποβάλλει ή θα υποβάλλουν αίτηση μετά την έναρξη ισχύος του αρ. 23 του ν. 4997/2022. Για όσους ήδη βρίσκονται στη διαδικασία αναγνώρισης με αποπληρωμή των δόσεων ή στην περίπτωση που η διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί, με βάση όσα ορίζονται στις προγενέστερες εγκυκλίους του Υπουργείου μας και του e-ΕΦΚΑ, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα σε αυτές.

Στην περίπτωση, ωστόσο, στελεχών, που έχουν ήδη αναγνωρίσει με το προγενέστερο καθεστώς διπλάσιες υπηρεσίες, ο χρόνος των οποίων δεν έχει υπερβεί τα πέντε έτη, υφίσταται η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης για τον υπολειπόμενο χρόνο (μέχρι τα πέντε έτη), με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

5.Σημειώνουμε τέλος, ότι ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών, ο οποίος λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, αποτελεί χρόνο πραγματικής ασφάλισης, τόσο για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο, όσο και για τους ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή στους λοιπούς ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην Φορείς κύριας ασφάλισης, και δεν συνδέεται με τη βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή του ασφαλισμένου, καθώς οι κοινοποιούμενες διατάξεις είναι συνταξιοδοτικές και όχι μισθολογικές. Επομένως, τα αναφερόμενα στην ως άνω Εγκύκλιο (κεφ. 1 περ. 1.Β.2), ανακαλούνται.

Επισημαίνουμε, ειδικά για τους ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή στους λοιπούς ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην Φορείς κύριας ασφάλισης, πλην των ασφαλισμένων στο Δημόσιο, ότι ο ανωτέρω πραγματικός χρόνος ασφάλισης συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο αναγνωριστέων χρόνων ασφάλισης, με τις διατάξεις του αρ. 40 παρ. 6 του ν. 3996/2011, σύμφωνα με τις οποίες «…Ο συνολικός χρόνος, ο οποίος, με βάση τα ανωτέρω, συνυπολογίζεται ή αναγνωρίζεται τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, συνυπολογιζόμενου σε αυτά και κάθε άλλου χρόνου, πραγματικού ή πλασματικού, που έχει τυχόν αναγνωρισθεί ή αναγνωρίζεται με βάση άλλες διατάξεις ή αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών»

Ολόκληρη η Εγκύκλιος ΕΦΚΑ (ΑΔΑ Ψ5ΒΙ46ΜΑΠΣ-4Α4):

Τελευταία Νέα

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.

ΜΟΕ Ελλάδας – Τουρκίας: Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου στην Ελλάδα

Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου επισκέφθηκε την Ελλάδα. Ο Αρχηγός Στόλου...

ΕΒΕ 2024: Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)

Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές φαίνεται...

Μαγνησία: Στα 304 ΠΕΒ και 307 ΠΕΒ οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ

Οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ επισκέφθηκαν τα 304 ΠΕΒ...

Λέρος: Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού μεταφέρεται νερό στο νησί

Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού η υδροδότηση στη Λέρο η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.

ΜΟΕ Ελλάδας – Τουρκίας: Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου στην Ελλάδα

Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου επισκέφθηκε την Ελλάδα. Ο Αρχηγός Στόλου...

ΕΒΕ 2024: Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)

Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές φαίνεται...

Μαγνησία: Στα 304 ΠΕΒ και 307 ΠΕΒ οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ

Οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ επισκέφθηκαν τα 304 ΠΕΒ...

Λέρος: Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού μεταφέρεται νερό στο νησί

Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού η υδροδότηση στη Λέρο η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.