Κυριακή 14/07/2024

Διαδίκτυο: Έρχεται Νόμος για την διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου

Νομοσχέδιο για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο έρχεται στη Βουλή.

Το εν λόγω νομοσχέδιο παρουσίασε στις 27 Σεπτεμβρίου 2023, στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γεώργιος Φλωρίδης.

Το νομοσχέδιο σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο έρχεται σε εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2021.

Με το εφαρμοστικό του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 προτεινόμενο νομοσχέδιο, καθορίζονται:

  • οι αρμόδιες εθνικές αρχές για την έκδοση εντολών αφαίρεσης και ελέγχου διασυνοριακών εντολών αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου
  • περιγράφεται η διαδικασία αφαίρεσης
  • καθορίζεται η εθνική Αρχή εποπτείας της εφαρμογής των ειδικών μέτρων αντιμετώπισης της κατάχρησης υπηρεσιών φιλοξενίας για τη δημόσια διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου και οι αρμοδιότητές της
  • προβλέπεται η τήρηση του μητρώου παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, καθώς και του αρχείου εντολών αφαίρεσης, αλλά και η επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, η έννομη προστασία αυτών καθώς και οι υποχρεώσεις διαφάνειας προς τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται τόσο οι εθνικές αρμόδιες αρχές όσο και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας.

Τί είναι τρομοκρατικό περιεχόμενο

Ως τρομοκρατικό περιεχόμενο στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/784 (ημερομηνία ανάκτησης: 27/9/2023), ορίζεται: “μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες υλικού, ήτοι υλικού που:

α) ωθεί σε τέλεση ενός από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, όταν τέτοιο περιεχόμενο τάσσεται, άμεσα ή έμμεσα, υπέρ της τέλεσης τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως με την εξύμνηση τρομοκρατικών πράξεων, με αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος τέλεσης ενός ή περισσότερων τέτοιων εγκλημάτων·
β) υποκινεί ένα άτομο ή ομάδα ατόμων στην τέλεση ή συμβολή στη διάπραξη ενός εκ των εγκλημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·
γ) υποκινεί ένα άτομο ή ομάδα ατόμων να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες μιας τρομοκρατικής ομάδας, κατά την έννοια του άρθρου 4 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·
δ) παρέχει οδηγίες σχετικά με την κατασκευή ή τη χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων, λοιπών όπλων ή επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών, ή σχετικά με άλλες ειδικές μεθόδους ή τεχνικές με σκοπό την τέλεση ή τη συμβολή στην τέλεση ενός από τα τρομοκρατικά εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541
ε) που αποτελεί απειλή για τη διάπραξη ενός εκ των εγκλημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541.”

Το αναφερόμενο άρθρο 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, έχει τίτλο “Τρομοκρατικά εγκλήματα” και αναφέρει (ημερομηνία ανάκτησης: 27/9/2023):

“1.Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κατωτέρω εκ προθέσεως πράξεις, που χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας και οι οποίες είναι δυνατόν, λόγω της φύσης ή του συναφούς πλαισίου τους, να πλήξουν σοβαρά χώρα ή διεθνή οργανισμό, ορίζονται ως τρομοκρατικά εγκλήματα στις περιπτώσεις που τελούνται με έναν από τους στόχους που απαριθμούνται στην παράγραφο 2:

α) προσβολή κατά της ζωής προσώπου, η οποία μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο
β) προσβολή κατά της σωματικής ακεραιότητας προσώπου
γ) απαγωγή ή αρπαγή ομήρων
δ) πρόκληση εκτεταμένων καταστροφών σε κυβερνητικές ή δημόσιες εγκαταστάσεις, συγκοινωνιακά δίκτυα, εγκαταστάσεις υποδομής περιλαμβανομένων των συστημάτων πληροφορικής, σταθερές εξέδρες που βρίσκονται επί της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας, δημόσιους χώρους ή ιδιωτικές ιδιοκτησίες, που θα μπορούσαν να εκθέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή να προξενήσουν σημαντικές οικονομικές απώλειες
ε) κατάληψη αεροσκαφών ή πλοίων ή άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς ή μεταφοράς εμπορευμάτων
στ) κατασκευή, κατοχή, κτήση, μεταφορά, προμήθεια ή χρήση εκρηκτικών υλών ή πυροβόλων όπλων, συμπεριλαμβανομένων των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών ή πυρηνικών όπλων, καθώς και έρευνα και ανάπτυξη όσον αφορά τα χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά ή πυρηνικά όπλα
ζ) απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών ή πρόκληση πυρκαγιών, πλημμυρών ή εκρήξεων, με αποτέλεσμα την έκθεση ανθρώπινης ζωής σε κίνδυνο
η) διαταραχή ή διακοπή του εφοδιασμού ύδατος, ηλεκτρικής ενέργειας ή κάθε άλλου βασικού φυσικού πόρου, με αποτέλεσμα την έκθεση ανθρώπινης ζωής σε κίνδυνο
θ) παράνομη παρεμβολή σε σύστημα, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19) για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών, στις περιπτώσεις όπου ισχύει το άρθρο 9 παράγραφος 3 ή το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο β) ή γ) της εν λόγω οδηγίας και παράνομη παρεμβολή σε δεδομένα, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας, στις περιπτώσεις όπου ισχύει το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της εν λόγω οδηγίας
ι) απειλή τέλεσης οποιασδήποτε εκ των πράξεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ).

2.Οι σκοποί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι:

α) να εκφοβιστεί σοβαρά ένας πληθυσμός
β) να εξαναγκαστούν αθέμιτα κυβέρνηση ή διεθνής οργανισμός να εκτελέσουν ή να παραλείψουν οποιαδήποτε πράξη
γ) να αποσταθεροποιηθούν σοβαρά ή να καταστραφούν οι θεμελιώδεις πολιτικές, συνταγματικές, οικονομικές ή κοινωνικές δομές μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού.”

Το αναφερόμενο άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, έχει τίτλο “Εγκλήματα σχετικά με τρομοκρατική ομάδα” και αναφέρει (ημερομηνία ανάκτησης: 27/9/2023):

“Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τιμωρούνται ως εγκλήματα οι ακόλουθες εκ προθέσεως τελούμενες πράξεις:

α) η καθοδήγηση τρομοκρατικής ομάδας
β) η συμμετοχή στις δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας, μεταξύ άλλων με την παροχή πληροφοριών ή υλικών μέσων ή με κάθε μορφής χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της, με επίγνωση του γεγονότος ότι η συμμετοχή αυτή θα συμβάλει στις εγκληματικές δραστηριότητες της ομάδας.”

Τελευταία Νέα

Ντόναλντ Τραμπ: Η Secret Service σκότωσε τον δράστη που τον πυροβόλησε στην Πενσυλβάνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί μετά από πυροβολισμούς...

Ορκωμοσία ΣΜΥ 2024: Ορκίστηκαν 192 Μόνιμοι Λοχίες από την Ελλάδα και 36 από την Κύπρο

Ορκίστηκαν 228 Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2024 "Σχης (ΠΖ)...

Λάρισα: Δρόμος “πήρε” το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Αλεξάνδρας Λάτα

Η Λάρισα έδωσε το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Κλαούντια-Αλεξάνδρας Λάττα σε οδό της πόλης

Λιτόχωρο: Σύζυγος ΕΠΟΠ η Καρδιτσιώτισσα που σκοτώθηκε από κλαδί πλατάνου

Από την Καρδίτσα και σύζυγος Στρατιωτικού η 44χρονη Γεωργία Θώδου - Ντάφου που έχασε τη ζωή της στο Λιτόχωρο Πιερείας.

Ζουράφα: Η βραχονησίδα που μυρίζει πετρέλαιο κινδυνεύει να εξαφανισθεί

Γιατί η βραχονησίδα Ζουράφα δεν κινδυνεύει μόνο από την...
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Ντόναλντ Τραμπ: Η Secret Service σκότωσε τον δράστη που τον πυροβόλησε στην Πενσυλβάνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί μετά από πυροβολισμούς...

Ορκωμοσία ΣΜΥ 2024: Ορκίστηκαν 192 Μόνιμοι Λοχίες από την Ελλάδα και 36 από την Κύπρο

Ορκίστηκαν 228 Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2024 "Σχης (ΠΖ)...

Λάρισα: Δρόμος “πήρε” το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Αλεξάνδρας Λάτα

Η Λάρισα έδωσε το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Κλαούντια-Αλεξάνδρας Λάττα σε οδό της πόλης

Λιτόχωρο: Σύζυγος ΕΠΟΠ η Καρδιτσιώτισσα που σκοτώθηκε από κλαδί πλατάνου

Από την Καρδίτσα και σύζυγος Στρατιωτικού η 44χρονη Γεωργία Θώδου - Ντάφου που έχασε τη ζωή της στο Λιτόχωρο Πιερείας.

Ζουράφα: Η βραχονησίδα που μυρίζει πετρέλαιο κινδυνεύει να εξαφανισθεί

Γιατί η βραχονησίδα Ζουράφα δεν κινδυνεύει μόνο από την...