Τρίτη 16/07/2024

ΕΠΟΠ: Νέα απάντηση του Υπουργείου Εργασίας για το συνταξιοδοτικό ενόσω αναμένεται η προκήρυξη

Νέα απάντηση του Υπουργείου Εργασίας για το συνταξιοδοτικό των ΕΠΟΠ ενόσω αναμένεται η νέα προκήρυξη ΕΠΟΠ 2024.

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτης Τσακλόγλου, αναφερόμενος στο θέμα της αυτεπάγγελτης αποστρατείας των Επαγγελματιών Οπλιτών (όταν γίνονται 50 ετών) “αφορά την διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων των στρατιωτικών έπειτα από την συμπλήρωση του προβλεπόμενου ηλικιακού ορίου αποστρατείας και ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.”

“Αντίθετα, η συνταξιοδότηση κάθε ασφαλισμένου, η οποία αποτελεί θεμελιώδες και απαράγραπτο συνταγματικό δικαίωμα, ασκείται με αίτηση του ίδιου και ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Ως εκ τούτου, η διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων δεν συνεπάγεται και υποχρεωτική συνταξιοδότηση, αλλά μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο σχετικό αίτημα”, συμπλήρωσε.

Η εγγραφή απάντηση του Υπουργείου Εργασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 10 Ιουνίου 2024, προήλθε από Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου από τους ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ με θέμα “Χωρίς σύνταξη κινδυνεύουν 27.400 Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ)”.

Οι ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ρώτησαν στις 24/5/2024:

  • Σκοπεύετε να νομοθετήσετε, ώστε όσοι επαγγελματίες οπλίτες αποστρατευτούν υποχρεωτικά στην ηλικία των πενήντα (50) ετών, να μη χρειαστεί να περιμένουν μέχρι να συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους, ήτοι για τουλάχιστον δώδεκα (12) ακόμα έτη, ώστε να λάβουν την σύνταξή τους για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Πατρίδα, και αν ναι, πότε; Έχετε σκεφτεί πώς θα επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, αν δεν βρεθεί άμεσα λύση από την πολιτεία;
  • Θα τους απονείμετε το βαθμό του Ανθυπασπιστή, όπως ακριβώς έγινε και με τους εθελοντές μακράς θητείας το 2019;

Αναλυτικά το Υπουργείο Εργασίας απάντησε:

“Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Αθανάσιο Χαλκιά, σχετικά με την πρόωρη αποστρατεία των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) από τις Ένοπλες Δυνάμεις λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων ηλικιακών ορίων αποστρατείας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2936/2001, το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Επαγγελματιών Οπλιτών διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους ομοιόβαθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, οι στρατιωτικοί που κατατάσσονται από 1.1.2011 και μετά, εξαιρουμένων των στρατευσίμων παθόντων οπλιτών στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2.Όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 8 και της παρ. 2α του άρθρου 39 του Ν.Δ. 445/1974, οι Υπαξιωματικοί που συμπληρώνουν το 50ο έτος της ηλικίας τους αποστρατεύονται χωρίς προηγούμενη κρίση, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, εντός μηνός από την κατάληψη του ορίου ηλικίας. Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 προβλέπεται ότι τα στελέχη των ΕΔ που εμπίπτουν στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 20 του ν.3865/2010 και απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως, εκτός των περιπτώσεων επιβολής καταστατικής ποινής που συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος καταβολής σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του χρόνου που αντιστοιχεί στα τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή με τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ού) έτους της ηλικίας. Επίσης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που ασφαλίζονται στο πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 01.01.2013 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον συμπληρώνουν:

α. το 67° έτος της ηλικίας με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης τα 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 η.α.) ή το 62ο έτος της ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης (ή 12.000 η.α.) για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος,
β. το 62ο έτος της ηλικίας, με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 η.α.) για την λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιπλέον η συμπλήρωση: α. τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από το έτος που υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους και β. τουλάχιστον 750 ημερών ασφάλισης συνολικά την τελευταία πενταετία πριν από το έτος που υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη για τους από 1.1.1993 ασφαλισμένους.

3.Σημειώνεται ότι, το θέμα της αυτεπάγγελτης αποστρατείας, αφορά την διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων των στρατιωτικών έπειτα από την συμπλήρωση του προβλεπόμενου ηλικιακού ορίου αποστρατείας και ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αντίθετα, η συνταξιοδότηση κάθε ασφαλισμένου, η οποία αποτελεί θεμελιώδες και απαράγραπτο συνταγματικό δικαίωμα, ασκείται με αίτηση του ίδιου και ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Ως εκ τούτου, η διαγραφή από τις τάξεις των Ε.Δ. δεν συνεπάγεται και υποχρεωτική συνταξιοδότηση, αλλά μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο σχετικό αίτημα.

Τυχόν τροποποίηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ δεν αντιμετωπίζεται επί του παρόντος από το Υπουργείο μας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010.”

Το συνερωτώμενο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – ΥΠΕΘΑ δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα 11 Ιουνίου 2024.

Τελευταία Νέα

Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ: Η Φρεγάτα ΨΑΡΑ ενεπλάκη με σμήνος UAVs

Η Φρεγάτα ΨΑΡΑ ενεπλάκη με σμήνος UAVs κατά την Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ στον Κόλπο του Άντεν.

ΣΜΥ: ΥΠΕΘΑ και Δήμος Τρικκαίων αντάλλαξαν εκτάσεις για να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της

ΥΠΕΘΑ και Δήμος Τρικκαίων αντάλλαξαν εκτάσεις για να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της η ΣΜΥ.

Ντόναλντ Τραμπ: Η Secret Service σκότωσε το δράστη που τον πυροβόλησε στην Πενσυλβάνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί μετά από πυροβολισμούς...

Ορκωμοσία ΣΜΥ 2024: Ορκίστηκαν 192 Μόνιμοι Λοχίες από την Ελλάδα και 36 από την Κύπρο

Ορκίστηκαν 228 Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2024 "Σχης (ΠΖ)...

Λάρισα: Δρόμος “πήρε” το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Αλεξάνδρας Λάτα

Η Λάρισα έδωσε το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Κλαούντια-Αλεξάνδρας Λάττα σε οδό της πόλης
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ: Η Φρεγάτα ΨΑΡΑ ενεπλάκη με σμήνος UAVs

Η Φρεγάτα ΨΑΡΑ ενεπλάκη με σμήνος UAVs κατά την Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ στον Κόλπο του Άντεν.

ΣΜΥ: ΥΠΕΘΑ και Δήμος Τρικκαίων αντάλλαξαν εκτάσεις για να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της

ΥΠΕΘΑ και Δήμος Τρικκαίων αντάλλαξαν εκτάσεις για να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της η ΣΜΥ.

Ντόναλντ Τραμπ: Η Secret Service σκότωσε το δράστη που τον πυροβόλησε στην Πενσυλβάνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί μετά από πυροβολισμούς...

Ορκωμοσία ΣΜΥ 2024: Ορκίστηκαν 192 Μόνιμοι Λοχίες από την Ελλάδα και 36 από την Κύπρο

Ορκίστηκαν 228 Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2024 "Σχης (ΠΖ)...

Λάρισα: Δρόμος “πήρε” το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Αλεξάνδρας Λάτα

Η Λάρισα έδωσε το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Κλαούντια-Αλεξάνδρας Λάττα σε οδό της πόλης